• utorak, 3. oktobar 2023.
Voj­ska tra­ži pa­re ili sta­no­ve
Hronika | Ruma
0 Komentara

Voj­ska tra­ži pa­re ili sta­no­ve

9. jun 2011. godine

Odustali od kredita za kupovinu kasarni: Centar Rume

Ruma – Već ne­ko­li­ko go­di­na biv­še ka­sar­ne u Ru­mi spa­da­ju u one gru­pu naj­a­trak­tiv­ni­jih za po­ten­ci­jal­ne in­ve­sti­to­re. Ipak, Ka­sar­na „Stan­ko Pa­u­no­vić“ sa dva­de­se­tak hek­ta­ra ze­mlji­šta u cen­tru gra­da i voj­ni objek­ti na kra­lje­vač­kom pu­tu, po­zna­ti­ji kao „Aero­drom“ sa oko 160 hek­ta­ra ze­mlji­šta, ni­ka­ko da na­đu kup­ca.

Svo­je­vre­me­no je za voj­ne objek­te bi­la za­in­te­re­so­va­na i rum­ska op­šti­na, ali do do­go­vo­ra ni­je do­šlo. To ne zna­či da lo­kal­na sa­mo­u­pra­va ni­je za­in­te­re­se­va­na za atrak­tiv­no ze­mlji­šte.

Pred­sed­nik Skup­šti­ne op­šti­ne Ru­ma Ne­nad Bo­ro­vić ka­že da je bi­lo raz­go­vo­ra sa pred­stav­ni­ci­ma Voj­ske Sr­bi­je ko­ja tra­ži da joj se obez­be­di ade­kvat­na na­dok­na­da za kom­ple­tan pro­stor za dve ka­sar­ne, od­no­sno za oko 200 hek­ta­ra pro­sto­ra, što su ve­li­ke pa­re za lo­kal­nu sa­mo­u­pra­vu.

–  Da je op­šti­na ušla u ku­po­vi­nu voj­nih obje­ka­ta, tre­ba­lo bi nam, po naj­gru­bljim pro­ce­na­ma, oko tri mi­li­o­na evra. Tač­ni­je, Voj­ska Sr­bi­je tra­ži pa­re ili sta­no­ve, po spe­ci­fi­ka­ci­ji, od­no­sno sta­no­ve u No­vom Sa­du i Be­o­gra­du. Kad smo raz­mi­šlja­li da se čak i za­du­ži­mo, što sre­ćom ni­smo ura­di­li jer bi­smo bi­li u pro­ble­mu s vra­ća­njem kre­di­ta, od­u­sta­li smo od ku­po­vi­ne i od­lu­či­li se za opre­ma­nje in­du­strij­ske zo­ne – ka­že Ne­nad Bo­ro­vić.

Po nje­go­vim re­či­ma, Voj­ska je tra­ži­la da se objek­ti i ze­mlji­šte pla­te pa on­da ko­ri­ste.

– Do­bro je što ni­smo ušli u kre­dit. Mo­žda će­mo jed­nog da­na, kad se opre­mi in­du­strij­ska zo­na, raz­mi­šlja­ti o kre­di­tu jer bi se ta­da na zo­nu mo­gla sta­vi­ti hi­po­te­ka – ob­ja­šnja­va Bo­ro­vić i do­da­je da lo­kal­na sa­mo­u­pra­va tre­nut­no ne­ma sred­sta­va da ku­pi atrak­tiv­no ze­mlji­šte od Voj­ske Sr­bi­je, što ne zna­či da se de­fi­ni­tiv­no od­u­sta­lo od ovog aran­žma­na.

Ž.N.

 

Sremske novine polažu autorska prava na sve vlastite sadržaje (tekstualne, vizuelne i audio materijale, baze podataka, vizuelizacije baza podataka, baze dokumenata i elektronske prikaze dokumenata i programerski kod). Neovlašćeno korišćenje bilo kog dela portala nije dozvoljeno, smatra se kršenjem autorskih prava i podložno je tužbi.

Najnovije vesti

TRENUTNO NEMA KOMENTARA.

Ostavi komentar

%d bloggers like this: