Dr Slobodan Lalić prima plaketu

Uru­če­na pri­zna­nja za da­tu krv

Dr Slobodan Lalić prima plaketu

Cr­ve­ni krst Šid obe­le­žio je 14. jun, Svet­ski dan do­bro­volj­nih da­va­la­ca kr­vi, ko­ji se ove go­di­ne od­vi­jao pod mo­tom „Vi­še kr­vi, vi­še ži­vo­ta“. U pro­sto­ri­ja­ma ove hu­ma­ni­tar­ne or­ga­ni­za­ci­je odr­ža­na je sed­ni­ca go­di­šnje Skup­šti­ne i do­de­lje­na pri­zna­nja vi­še­stru­kim da­va­o­ci­ma kr­vi.

Pri­zna­nja su do­bi­la 122 da­va­o­ca, a me­đu nji­ma su i Do­bri­vo­je Stoj­nić iz Er­de­vi­ka i dr Slo­bo­dan La­lić iz Ada­še­va­ca, ko­ji su dra­go­ce­nu teč­nost da­li sto­ti­nu pu­ta.

 

Kategorije Hronika Šid