• nedelja, 19. maj 2024.
U sre­đe­noj am­bu­lan­ti i me­sto za zu­ba­ra
Hronika | Sremska Mitrovica
0 Komentara

U sre­đe­noj am­bu­lan­ti i me­sto za zu­ba­ra

22. jun 2011. godine

Ambulanta u Divošu: Ovako je doskora bilo

Divoš – Iz­gra­đe­na pre vi­še od po­la ve­ka zgra­da u cen­tru Di­vo­ša, u ko­joj je sme­šte­na zdrav­stve­na am­bu­lan­ta,  ni­je odo­le­la “zu­bu” vre­me­na ta­ko da su po­če­li i zi­do­vi da se uru­ša­va­ju, a krov pro­ki­šnja­va. Da ovo se­lo ima sa­vre­me­nu am­bu­lan­tu, a pa­ci­jen­ti i zdrav­stve­no oso­blje bo­lje uslo­ve le­če­nja i ra­da, po­bri­nu­li su se nad­le­žni u Srem­skoj Mi­tro­vi­ci ta­ko što su obez­be­di­li sred­stva za nje­no sre­đi­va­nje. Re­kon­truk­ci­ja  objek­ta am­bu­lan­te je u to­ku, tra­ja­će do kra­ja le­ta,  a ka­da bu­de za­vr­še­na Di­vo­ša­ni će ima­ti mo­der­nu zdrav­stve­nu am­bu­lan­tu sa or­di­na­ci­jom za sto­ma­to­lo­ga.

Bo­ja­na Vi­da­ko­vić, za­me­nik pred­sed­ni­ka Sa­ve­ta MZ Di­voš, oce­nju­je da ure­đe­nje am­bu­lan­te ima ve­li­ki zna­čaj za me­šta­ne, a da je još zna­čaj­ni­je  što će, ko­nač­no,  u se­lu ra­di­ti zu­bar.

– Dra­go mi što su odo­bre­na sred­stva za ove na­me­ne i da će­mo do kra­ja le­ta ima­ti am­bu­lan­tu ka­kva nam tre­ba. Do sa­da u se­lu ni­smo ima­li zu­ba­ra što je bio pro­blem – ve­li Bo­ja­na Vi­da­ko­vić.

Predstavnici grada u obilasku radova

Da je ova am­bu­lan­ta bi­la u za­i­sta lo­šem sta­nju po­tvr­đu­je re­so­r­na grad­ska na­čel­ni­ca Na­ta­ša Kop­čić.

– Na­ša oba­ve­za je da se zgra­da sa­ni­ra, da se obez­be­de ade­kvat­ni uslo­vi za le­če­nje pa­ci­je­na­ta. Po­no­sni smo što smo obez­be­di­li sred­stva i za­po­če­li  re­kon­struk­ci­ju, a od lju­di iz teh­nič­ke slu­žbe Do­ma zdra­vlja ču­la sam da za dva me­se­ca mo­že­mo  oče­ki­va­ti da ova am­bu­lan­ta do­bi­je sa­svim dru­ga­či­ji iz­gled i  uslo­ve ka­kvi tre­ba da bu­du u zdrav­stve­noj usta­no­vi. Za gra­đe­vin­ske ra­do­ve je iz­dvo­je­no oko dva mi­li­o­na di­na­ra, jer je u pi­ta­nju kom­plet­na re­kon­stru­ki­ja kro­va, sa­na­ci­ja zi­do­va ko­ji su se uru­ša­va­li. Sle­di re­kon­struk­ci­ja sa­ni­tar­nog čvo­ra i ospo­so­blja­va­nje pro­sto­ri­je za rad sto­ma­to­lo­ga ob­ja­šnja­va Na­ta­ša Kop­čić.

Na­da Zec Pet­ko­vić, di­rek­tor Do­ma zdra­vlja  pod­se­ća da je ovo jed­na u ni­zu se­o­skih am­bu­lan­ti ko­je ure­đu­ju sa ci­ljem po­di­za­nja kva­li­te­ta zdrav­stve­ne za­šti­te. Sle­di ure­đe­nje am­bu­lan­te u Jar­ku i za­vr­še­tak am­bu­lan­te u Sa­la­šu No­ćaj­skom.

Bez ob­zi­ra na ak­tu­el­ne ra­do­ve Di­vo­ša­ni će mo­ći da u se­lu ostva­ru­ju pri­mar­nu zdrav­stve­nu za­šti­tu, jer će le­kar i me­di­cin­sko oso­blje ra­di­ti u jed­noj pro­sto­ri­ji se­o­ske ško­le.

S.Đ.

Sremske novine polažu autorska prava na sve vlastite sadržaje (tekstualne, vizuelne i audio materijale, baze podataka, vizuelizacije baza podataka, baze dokumenata i elektronske prikaze dokumenata i programerski kod). Neovlašćeno korišćenje bilo kog dela portala nije dozvoljeno, smatra se kršenjem autorskih prava i podložno je tužbi.

Najnovije vesti

TRENUTNO NEMA KOMENTARA.

Ostavi komentar

%d bloggers like this: