• ponedeljak, 24. jun 2024.
Srp­ski sli­ka­ri Ru­si­ji
Kultura
0 Komentara

Srp­ski sli­ka­ri Ru­si­ji

14. jun 2011. godine

Dragan Višekruna - Omaž Andreju Rubljovu

Iz­lo­žbu ra­do­va sa Li­kov­ne ko­lo­ni­je “Ko­lut Man­dić”, pod na­zi­vom “Ru­si­ja” (Srp­ski sli­ka­ri Ru­si­ji), po­sle go­sto­va­nja u ne­ko­li­ko gra­do­va Sr­bi­je, kao i u Ru­skom do­mu u Be­o­gra­du, sa­da mo­gu da raz­gle­da­ju i lju­bi­te­lji umet­no­sti u Srem­skoj Mi­tro­vi­ci. U pre­sti­žnoj Ga­le­ri­ji “La­zar Vo­za­re­vić”, 3. ju­na, po­stav­ku de­la 32 emi­nent­na do­ma­ća sli­ka­ra otvo­ri­li su di­rek­tor Ra­du­le Gli­go­vić i Da­mir Sa­vić, uče­snik ko­lo­ni­je, ko­ji je go­vo­rio o zna­čaj­nom kul­tur­nom po­du­hva­tu Mi­lo­ša Man­di­ća, osni­va­ča i do­ma­ći­na-or­ga­ni­za­to­ra po­zna­tog li­kov­nog su­sre­ta­nja u Ko­lu­tu, kraj Som­bo­ra.

Za­stu­plje­ni su ra­do­vi za­i­sta zna­čaj­nih srp­skih sli­ka­ra, kao što su: Da­ni­ca Ba­sta, Pa­vle Ble­sić, Ko­sta Bu­nu­še­vac, Dra­gan Vi­še­kru­na, Bo­ži­dar Da­mja­nov­ski, Va­si­li­je Do­lo­vač­ki, Ve­ra Za­rić, Ni­ko­la Ži­gon, Zo­ran Krulj, Zdrav­ko Man­dić, Da­ni­ca Ma­sni­ko­vić, Bran­ko Mi­ljuš, Du­šan Ota­še­vić, Sa­va i Dra­gan Stoj­kov, Zo­ran Sto­šić Vranj­ski, Ra­di­sav Tr­ku­lja i dru­gi.

Vi­še­stru­ko je vred­na i za­ni­mlji­va ova po­stav­ka, pod za­jed­nič­kim ime­ni­te­ljem – Ru­si­ja, sma­tra Da­vid Kec­man Da­ko, som­bor­ski knji­žev­nik i kri­ti­čar, pa da­lje ka­že:

– Mo­tiv­ski, ime­no­slo­vom uz sva­ko de­lo (je­dan AUTOR – jed­na SLI­KA – je­dan ZNA­MEN), pri­zo­rom /pri­čom ostva­re­nom kao da je eho pr­vog do­ži­vlja­ja /pr­ve traj­ni­je mi­sli pri iz­go­vo­ru Ru­si­ja, ili ru­sko, po­ne­kad i srod­no­šću sa ru­skim i kla­sič­nim i mo­der­nim sli­kar­stvom, oda­va­njem po­ča­sti /oma­ža ve­li­ka­ni­ma ru­ske isto­ri­je, bi­lo da je reč o vla­da­ru-re­for­ma­to­ru, cr­kve­nom ve­li­ko­do­stoj­ni­ku, o zna­me­ni­tom pi­scu, sli­ka­ru, mo­na­hu uvek oda­nom mo­li­tvi za do­bro­tu, rat­ni­ku, ubo­gom i inom, sva­ki od iz­la­ga­ča se do­stoj­no oda­zi­va iza­zo­vu: da de­lom za­slu­ži me­sto ko­je mu u mno­ži­ni pod za­jed­nič­kim ime­ni­te­ljem Ru­si­ja – pri­pa­da.

D. P.

Sremske novine polažu autorska prava na sve vlastite sadržaje (tekstualne, vizuelne i audio materijale, baze podataka, vizuelizacije baza podataka, baze dokumenata i elektronske prikaze dokumenata i programerski kod). Neovlašćeno korišćenje bilo kog dela portala nije dozvoljeno, smatra se kršenjem autorskih prava i podložno je tužbi.

Najnovije vesti

TRENUTNO NEMA KOMENTARA.

Ostavi komentar

%d bloggers like this: