• ponedeljak, 2. oktobar 2023.
Srem je bez­be­dan
Hronika | Sremska Mitrovica
0 Komentara

Srem je bez­be­dan

28. jun 2011. godine

Detalj sa svečanosti u Skupštini grada

Cen­tral­na sve­ča­nost po­vo­dom Da­na Mi­ni­star­stva unu­tra­šnjih po­slo­va, sla­ve Mi­ni­star­stva i Da­na po­li­ci­je odr­ža­na je u Skup­šti­ni gra­da Srem­ska Mi­tro­vi­ca, u sre­du, 15. ju­na. Sve­ča­no­sti su pri­su­stvo­va­li pred­stav­ni­ci lo­kal­nih sa­mo­u­pra­va sa pod­ruč­ja Sre­ma, pred­stav­ni­ci cr­kve­nih kon­fe­si­ja, in­sti­tu­ci­ja Mi­ni­star­stva prav­de i Voj­ske Re­pu­bli­ke Sr­bi­je.

Na­čel­nik PU Srem­ska Mi­tro­vi­ca Zo­ran Sma­jić je če­sti­tao pra­zni­ke svim pri­pad­ni­ci ove Po­li­cij­ske upra­ve i ira­zio na­du da će i ubu­du­će po­slo­ve i za­dat­ke uspe­šno oba­vlja­ti ču­va­ju­ći bez­bed­nost svih gra­đa­na Sre­ma.

Pr­vi čo­vek srem­ske po­li­ci­je je uka­zao da je u pro­te­klih go­di­nu da­na na­pra­vljen ve­li­ki is­ko­rak na po­di­za­nju ni­voa bez­bed­no­sti u Sre­mu,  te da je sta­nje bez­bed­no­sti u Sre­mu re­al­no do­bro iako je ovo pod­ruč­je bez­bed­no­sno ve­o­ma slo­že­no.

– U pr­vih pet me­se­ci na pod­ruč­ju Po­li­cij­ske upra­ve u Srem­skoj Mi­tro­vi­ci u obla­sti su­zbi­ja­nja kri­mi­na­li­te­ta re­gi­stro­va­no je 1.421 kri­vič­no de­lo, od če­ga je oko 85 od­sto bi­lo iz obla­sti op­šteg kri­mi­na­li­te­ta. Iz­vr­še­no je 1.209 kri­vič­nih de­la op­šteg, a po­li­ci­ja je ot­kri­la 179 kri­vič­nih de­la pri­vred­nog kri­mi­na­li­te­ta. Od 688 kri­vič­nih de­la sa ne­po­zna­tim iz­vr­ši­o­cem, ra­sve­tlje­no je 55,67 po­sto. U 23 slu­ča­ja po­li­ci­ja je na de­lu uhva­ti­la iz­vr­ši­o­ce kri­vič­nih de­la – re­kao je Zo­ran Sma­jić.

Pra­znik po­li­ci­ji če­sti­ta­li su i za­hva­li­li se na do­broj sa­rad­nji na­čel­nik Srem­skog uprav­nog okru­ga Sa­va Ali­šić, gra­do­na­čel­nik Srem­ske Mi­tro­vi­ce Bra­ni­slav Ne­di­mo­vić i pred­sed­nik rum­ske op­šti­ne Go­ran Vu­ko­vić.

Re­še­njem mi­ni­stra po­li­ci­je u no­vi čin glav­nog po­li­cij­skog in­spek­to­ra van­red­no je una­pre­đen Zo­ran La­zić, ko­man­dir po­li­cij­ske is­po­sta­ve No­va Pa­zo­va. Nje­mu je pri­zna­nje uru­čio na­čel­nik Zo­ran Sma­jić.

– Ovo una­pre­đe­nje za me­ne pred­sta­vlja sa­mo još je­dan pod­strek i mo­ti­va­ci­ju za još bo­lji rad na su­zbi­ja­nju kri­mi­na­li­te­ta i odr­ža­va­nju jav­nog re­da i mi­ra na pod­ruč­ju na ko­me sam ja ko­man­dir – is­ta­kao je Zo­ran La­zić, ko­man­dir po­li­cij­ske is­po­sta­ve No­va Pa­zo­va.

S. M.

 

Sremske novine polažu autorska prava na sve vlastite sadržaje (tekstualne, vizuelne i audio materijale, baze podataka, vizuelizacije baza podataka, baze dokumenata i elektronske prikaze dokumenata i programerski kod). Neovlašćeno korišćenje bilo kog dela portala nije dozvoljeno, smatra se kršenjem autorskih prava i podložno je tužbi.

Najnovije vesti

TRENUTNO NEMA KOMENTARA.

Ostavi komentar

%d bloggers like this: