• subota, 2. mart 2024.
Po­sa­đe­no 14 no­vih sta­ba­la
Hronika | Sremska Mitrovica
0 Komentara

Po­sa­đe­no 14 no­vih sta­ba­la

23. jun 2011. godine

Nova stabala ispred hale Pinki

Sremska Mitrovica – Po­vo­dom Da­na za­šti­te ži­vot­ne sre­di­ne, 5. ju­na, Di­rek­ci­ja za iz­grad­nju gra­da u sa­rad­nji sa kom­pa­ni­jom „Eaton“ na­sta­vi­la je sa ure­đe­njem ze­le­nih po­vr­ši­na u gra­du. Za­hva­lju­ju­ći do­na­ci­ji ove fir­me ko­ja je po­klo­ni­la  14 sta­ba­la, pla­to is­pred PSC „Pin­ki“ bi­će pre­tvo­ren u ze­le­nu po­vr­ši­nu.

Bo­jan Ga­vrić, di­rek­tor Di­rek­ci­je za iz­grad­nju gra­da, re­kao je da se na­da da će i dru­ge kom­pa­ni­je i pri­vat­ni pred­u­zet­ni­ci po­mo­ći da gra­đa­ni Srem­ske Mi­tro­vi­ce ima­ju što ve­ći broj ze­le­nih po­vr­ši­na u gra­du.

Di­rek­tor „Eaton-a“ Dra­gan Ta­dić na­gla­sio je da je ova kom­pa­ni­ja, kao dru­štve­no od­go­vor­na, od­lu­či­la da na ovaj na­čin obe­le­ži Dan pla­ne­te ze­mlje, te da ta­ko po­mog­ne i gra­du i pla­ne­ti Ze­mlji.

Vred­nost ove do­na­ci­je je oko 100 hi­lja­da di­na­ra.

M. M.

Sremske novine polažu autorska prava na sve vlastite sadržaje (tekstualne, vizuelne i audio materijale, baze podataka, vizuelizacije baza podataka, baze dokumenata i elektronske prikaze dokumenata i programerski kod). Neovlašćeno korišćenje bilo kog dela portala nije dozvoljeno, smatra se kršenjem autorskih prava i podložno je tužbi.

Najnovije vesti

TRENUTNO NEMA KOMENTARA.

Ostavi komentar

%d bloggers like this: