• utorak, 3. oktobar 2023.
Pet zlat­nih pla­ke­ta za ho­ro­ve i or­ke­stre
Kultura
0 Komentara

Pet zlat­nih pla­ke­ta za ho­ro­ve i or­ke­stre

23. jun 2011. godine

Orkestar harmonika AKUD "Sonja Marinković" Novi Sad

Ruma – Ru­ma je već pu­nih 48 go­di­na do­ma­ćin jed­nom voj­vo­đan­skom fe­sti­va­lu – 11. i 12. ju­na u Kul­tur­nom cen­tru i ovog ju­na od­vi­jao se Fe­sti­val mu­zič­kih dru­šta­va Voj­vo­di­ne, a ka­ko je ova  mu­zič­ka svet­ko­vi­na bi­je­nal­nog ka­rak­te­ra, u ove dve ve­če­ri na­stu­pi­li su or­ke­stri se­ri­o­zne mu­zi­ke i ho­ro­vi.

Kao i pret­hod­nih go­di­na, or­ga­ni­za­to­ri FMDV bi­li su Op­šti­na Ru­ma, Za­vod za kul­tu­ru Voj­vo­di­ne, Kul­tur­ni cen­tar Ru­ma i Sa­vez ama­te­ra Voj­vo­di­ne. Fe­sti­val je pro­te­kao uz oce­ne struč­nog ži­ri­ja, ko­ji je do­de­lio zlat­ne, sre­br­ne i bron­za­ne pla­ke­te, pred­sed­nik je bio di­ri­gent Bo­ris Čer­no­gu­bov, svo­je oce­ne dao je i ži­ri sa­či­njen od no­vi­na­ra i pu­bli­ke.

U po­zdrav­noj re­či, Go­ran Vu­ko­vić, pred­sed­nik Op­šti­ne Ru­ma, isto­vre­me­no i pred­sed­nik fe­sti­val­skog sa­ve­ta, na­gla­sio je da je Ru­ma mu­zič­ki grad i da je to već odav­no tra­di­ci­ja. Pred­sed­nik Za­vo­da za kul­tu­ru Voj­vo­di­ne Sa­vo Mu­či­ba­bić po­zdra­vio je Ru­mlja­ne u ime 250 hi­lja­da voj­vo­đan­skih ama­te­ra, i uz po­ru­ku da su ov­de re­či su­vi­šne, jer je mu­zi­ka uni­ver­zal­ni je­zik sve­ta, Fe­sti­val pro­gla­sio otvo­re­nim.

Fe­sti­val je za­po­čeo na­stu­pom Or­ke­stra har­mo­ni­ka AKUD ‘’So­nja Ma­rin­ko­vić’’ iz No­vog Sa­da, a po­tom su, kao go­sti ove ve­li­ke mu­zič­ke smo­tre na­stu­pi­li go­sti iz Slo­ve­ni­je, hor ‘’Mu­si­ca vi­va’’ iz Kra­nja. Iste ve­če­ri rum­skoj pu­bli­ci su se pred­sta­vi­li Srp­sko pe­vač­ko dru­štvo Ru­ma, hor KUD ‘’Šte­fan Šte­fu’’ Eč­ka, Zdru­že­ni ho­ro­vi ‘’Bar­tok Be­la’’ i Grad­ski hor Ku­la, Grad­ski hor ‘’Je­din­stvo’’ Apa­tin, Mu­ški hor Na­ci­o­nal­nog sa­ve­ta ru­mun­ske na­ci­o­nal­ne ma­nji­ne iz Sr­bi­je – Ali­bu­nar i Cr­kve­ni hor ‘’Ro­za­nov’’ Đur­đe­vo.

Te pr­ve ve­če­ri, ži­ri no­vi­na­ra ‘’Srem­skih no­vi­na’’ na­gra­du je do­de­lio Or­ke­stru har­mo­ni­ka AKUD ‘’So­nja Ma­rin­ko­vić’’, dok je ži­ri pu­bli­ke – Omla­din­ski sa­vet Ru­ma, na­gra­du dao ho­ru iz Ku­le.

Dru­ge fe­sti­val­ske ve­če­ri za bo­do­ve ži­ri­ja i na­klo­nost pu­bli­ke nad­me­ta­li su se Or­ke­star Gim­na­zi­ja ‘’Jo­van Jo­va­no­vić Zmaj’’ No­vi Sad, Slo­vač­ko KUD ‘’He­roj Jan­ko Čme­lik’’ Sta­ra Pa­zo­va, Cr­kve­ni hor ‘’Sve­ti Te­o­dor Vr­šač­ki’’ Vr­šac, Gim­na­zij­sko pe­vač­ko dru­štvo ‘’1838’’ No­vi Sad, Cr­kve­ni hor ‘’Sve­ti Jo­van Kr­sti­telj’’ Bač­ka Pa­lan­ka, Hor Je­vrej­ske op­šti­ne ‘’Ha­ši­ra’’ No­vi Sad i Me­šo­vi­ti hor KUD ‘’Sve­to­zar Mar­ko­vić’’ No­vi Sad.

Po oce­ni struč­nog ži­ri­ja, po­bed­nik Fe­sti­va­la je Or­ke­star Har­mo­ni­ka ‘’So­nja Ma­rin­ko­vić’’ iz No­vog Sa­da jer je osvo­jio svih sto bo­do­va i zlat­nu pla­ke­tu. Ka­da je reč o ho­ro­vi­ma, naj­vi­še bo­do­va, 98, i zla­to osvo­jio je hor ‘’Sve­to­zar Mar­ko­vić’’ iz No­vog Sa­da. Zla­tom su se, uz ne­što ma­nji broj bo­do­va, oki­ti­li hor’’Ha­ši­ra’’ No­vi Sad, hor ‘’Sve­ti Jo­van Kr­sti­telj’’ iz Bač­ke Pa­lan­ke i Gim­na­zij­sko pe­vač­ko dru­štvo ‘’1838’’ iz No­vog Sa­da. Sre­bro su osvo­ji­li Grad­ski hor Kul­tur­nog cen­tra Ku­la, hor ‘’Jo­van Jo­va­no­vić Zmaj’’ iz No­vog Sa­da i hor ‘’Je­din­stvo’’ Apa­tin, dok su bron­zu od­ne­li ku­ći ho­ro­vi iz Ali­bu­na­ra i Đur­đe­va. Ži­ri no­vi­na­ra, Srem­ska TV, na­gra­du je dao ho­ru ‘’Sve­to­zar Mar­ko­vić’’ iz No­vog Sa­da, a ži­ri pu­bli­ke – Grad­ska bi­bli­o­te­ka, pe­vač­kom dru­štvu ‘’1838’’, ta­ko­đe iz No­vog Sa­da.

Po umet­nič­kim do­me­ti­ma, FMDV mo­že do­bi­ti naj­vi­še oce­ne, op­šti uti­sak je do­ne­kle po­kva­rio slab od­ziv pu­bli­ke, što ubu­du­će mo­ra bi­ti te­ma za raz­mi­šlja­nje or­ga­ni­za­to­ri­ma ovog pre­sti­žnog voj­vo­đan­skog fe­sti­va­la.

K. Ku­zma­no­vić

Sremske novine polažu autorska prava na sve vlastite sadržaje (tekstualne, vizuelne i audio materijale, baze podataka, vizuelizacije baza podataka, baze dokumenata i elektronske prikaze dokumenata i programerski kod). Neovlašćeno korišćenje bilo kog dela portala nije dozvoljeno, smatra se kršenjem autorskih prava i podložno je tužbi.

Najnovije vesti

TRENUTNO NEMA KOMENTARA.

Ostavi komentar

%d bloggers like this: