• petak, 12. jul 2024.
Otvo­ren Uslu­žni cen­tar
Hronika | Šid
0 Komentara

Otvo­ren Uslu­žni cen­tar

9. jun 2011. godine

Predsednica Cvjetković i pokrajinski sekretar Stantić

Šid – Pro­te­kle ne­de­lje Šid je po­se­tio po­kra­jin­ski se­kre­tar za me­đu­re­gi­o­nal­nu sa­rad­nju i lo­kal­nu sa­mo­u­pra­vu To­mi­slav Stan­tić i za­jed­no sa pred­sed­ni­com Op­šti­ne Na­ta­šom Cvjet­ko­vić, pred­sed­ni­kom SO Želj­kom Ko­stel­ni­kom i za­me­ni­kom pred­sed­ni­ce Sr­đa­nom Ma­le­še­vi­ćem sve­ča­no otvo­rio Uslu­žni cen­tar. Sred­stva za iz­grad­nju Uslu­žnog cen­tra u iz­no­su od 1,8 mi­li­o­na di­na­ra obez­be­dio je Po­kra­jin­ski se­kre­ta­ri­jat za me­đu­re­gi­o­nal­nu sa­rad­nju, a uče­šće Op­šti­ne Šid u re­a­li­za­ci­ji ovog pro­jek­ta iz­no­si 670 hi­lja­da di­na­ra. Ka­ko je re­kla pred­sed­ni­ca Cvjet­ko­vić, lo­kal­noj sa­mo­u­pra­vi pri­o­ri­tet je bri­ga o gra­đa­ni­ma šid­ske op­šti­ne, kao i nji­ho­va po­tre­ba da sve svo­je za­te­ve, pra­va i in­te­re­se mo­gu da za­vr­še na jed­nom me­stu, u naj­kra­ćem ro­ku.

– Upra­vo to smo i po­sti­gli iz­grad­njom ovog Uslu­žnog cen­tra, ko­ji pred­sta­vlja pra­vi ser­vis gra­đa­na, a lo­kal­na sa­mo­u­pra­va će i da­lje ra­di­ti na mo­der­ni­za­ci­ji i efi­ka­sno­sti lo­kal­ne ad­mi­ni­stra­ci­je – is­ta­kla je pred­sed­ni­ca Cvjet­ko­vić.

Prijemna sala Uslužnog centra

Sa­vre­me­ni Uslu­žni cen­tar na­la­zi se u zgra­di sta­rog DDOR-a, gde je do­ne­dav­no bi­la pri­jem­na kan­ce­la­ri­ja Op­štin­ske upra­ve. U pri­jat­nom pro­sto­ru gra­đa­ni ne­će vi­še mo­ra­ti da se sa­gi­nju pred šal­te­ri­ma, jer im je omo­gu­će­no da se­de dok oba­vlja­ju po­sao zbog ko­jeg su do­šli. Ov­de će mo­ći da se pod­ne­su ra­zni zah­te­vi, a tu je sme­šte­na i slu­žba ma­ti­ča­ra. Za me­sec da­na tre­ba­lo bi da pro­ra­di i ta­ko­zva­ni „Si­stem 48“, ta­ko da će gra­đa­ni bi­ti u mo­guć­no­sti da te­le­fo­nom ili mej­lom pod­no­se zah­te­ve u ve­zi sa ko­mu­nal­nim pro­ble­mi­ma, a od­go­vor od nad­le­žnih o to­me šta je pred­u­ze­to sti­za­će do njih u ro­ku od 48 sa­ti.

Pre­ma re­či­ma se­kre­ta­ra Stan­ti­ća, ovaj Se­kre­ta­ri­jat stal­no ra­di na to­me da se kva­li­tet ra­da lo­kal­nih sa­mo­u­pra­va mo­der­ni­zu­je i pri­la­go­di po­tre­ba­ma gra­đa­na.

Sremske novine polažu autorska prava na sve vlastite sadržaje (tekstualne, vizuelne i audio materijale, baze podataka, vizuelizacije baza podataka, baze dokumenata i elektronske prikaze dokumenata i programerski kod). Neovlašćeno korišćenje bilo kog dela portala nije dozvoljeno, smatra se kršenjem autorskih prava i podložno je tužbi.

Najnovije vesti

TRENUTNO NEMA KOMENTARA.

Ostavi komentar

%d bloggers like this: