Na prijemu u opštini Inđija

Ide­ja o for­mi­ra­nju mi­kro­re­gi­o­na

Na prijemu u opštini Inđija

Inđija – De­le­ga­ci­ja iz Če­ške Re­pu­bli­ke po­se­ti­la je 27. ma­ja in­đij­sku op­šti­nu jer se, ov­de za­če­la ide­ja o for­mi­ra­nju mi­kro­re­gi­o­na s čim Če­si, već ima­ju is­ku­stva. U op­šti­ni In­đi­ja ovu de­le­ga­ci­ju su do­če­ka­li za­me­nik pred­sed­ni­ka op­šti­ne Si­ni­ša Fi­li­po­vić, Alek­san­dar Ko­va­če­vić, pred­sed­nik SO In­đi­ja i Ste­la Mi­la­ko­vić, na­čel­ni­ca op­štin­ske upra­ve. Ja­no Ma­ho, pred­sed­nik Sa­ve­ta MZ Slan­ka­me­nač­ki Vi­no­gra­di pred­sta­vlja­ju­ći ide­ju o for­mi­ra­nju mi­kro­re­gi­o­na je re­kao da se ona za­če­la pro­šle go­di­ne pri­li­kom nje­go­vog bo­rav­ka u Če­škoj po­sred­stvom Agen­ci­je za edu­ka­ci­ju i re­gi­o­nal­ni raz­voj či­ji je osni­vač i di­rek­tor Da­ni­je­la Đu­raš iz Pa­di­ne i ko­ja ima is­ku­stva u pi­sa­nju pro­je­ka­ta. Upra­vo, po ugle­du na Če­he, osni­va­nje mi­kro­re­gi­o­na u in­đij­skoj op­šti­ni bio bi pi­o­nir­ski po­du­hvat, ali pr­vi u Sr­bi­ji.

Ma­ho je ka­zao da bi ovaj mi­kro­re­gi­on či­ni­la me­sta u in­đij­skoj op­šti­ni ko­ja se na­sla­nja­ju na Du­nav ko­ji je, ina­če u “ži­ži in­te­re­so­va­nja Evrop­ske uni­je” kao evrop­ska re­ka. On bi ob­u­hva­tio me­sta: Čor­ta­nov­ce, Be­šku, Kr­če­din, Slan­ka­me­nač­ke Vi­no­gra­de i Sta­ri Slan­ka­men. Si­ni­ša Fi­li­po­vić, za­me­nik pred­sed­ni­ka op­šti­ne je iz­ja­vio da su se u lo­kal­noj sa­mo­u­pra­vi slo­ži­li da je ide­ja do­bra i da će je op­štin­ska upra­va po­dr­ža­ti. S njim se slo­žio i Alek­san­dar Ko­va­če­vić, pred­sed­nik SO In­đi­ja, dok je na­čel­ni­ca za op­štin­sku upra­vu Ste­la Mi­la­ko­vić obe­ća­la re­ša­va­nje za­kon­skih ba­ri­je­ra ka­ko bi se što pre kre­nu­lo u re­a­li­za­ci­ju po­me­nu­te ide­je.

Go­sti­ma iz Če­ške pred­sta­vljen je Si­stem 48 ko­ji obez­be­đu­je naj­ši­ru de­mo­kra­ti­ju u vo­đe­nju ko­mu­nal­nog si­ste­ma, što oni opet ne­ma­ju i što ih je, po re­či­ma Ja­na To­mi­če­ka, odu­še­vi­lo. Na­kon raz­gle­da­nja gra­da, Če­ška de­le­ga­ci­ja je po­se­ti­la Slan­ka­me­nač­ke Vi­no­gra­de gde im je pri­ka­zan pro­mo­tiv­ni film o raz­vo­ju me­sta, a za­tim su go­sti pred­sta­vi­li svoj mi­kro­re­gi­on ko­ji je u oko­li­ni Če­škog Te­ši­ka ko­ji se gra­ni­či sa Polj­skom i Slo­vač­kom. U mi­kro­re­gi­on mo­že ući, ka­ko se ču­lo vi­še čla­ni­ca ( u na­šem slu­ča­ju me­snih za­jed­ni­ca) ko­je po­ve­zu­ju za­jed­nič­ki in­te­re­si i po­tre­be i ko­je za­jed­nič­kim pro­jek­ti­ma mo­gu apli­ci­ra­ti za sred­stva iz fon­do­va re­gi­o­nal­ne pre­ko­gra­nič­ne sa­rad­nje i EU. Mi­kro­re­gi­o­nom ru­ko­vo­di ad­mi­ni­stra­tor ko­ji se bri­ne o nje­go­vom funk­ci­o­ni­sa­nju i pi­sa­nju pro­je­ka­ta, a ono što Udru­že­nje mo­ra da ima su Sta­tut i Stra­te­gi­ja raz­vo­ja mo­kro­re­gi­o­na. Tač­no su de­fi­ni­sa­ni od­no­si iz­me­đu pri­vat­nog, jav­nog i ne­pro­fi­ta­bil­nog sek­to­ra i dr­ža­va ili lo­kal­na za­jed­ni­ca mu mo­gu bi­ti part­ne­ri, ali ga Evrop­ska uni­ja pre­po­zna­je po sop­stve­nim prin­ci­pi­ma.

G.M.

Kategorije Hronika Inđija