• četvrtak, 18. jul 2024.
Do­dat­ne kva­li­fi­ka­ci­je za Evrop­sko pr­ven­stvo u Polj­skoj
Sport
0 Komentara

Do­dat­ne kva­li­fi­ka­ci­je za Evrop­sko pr­ven­stvo u Polj­skoj

14. jun 2011. godine

Košarkašice Srbije pred polazak u Italiju

Ruma – Pre­ma ra­ni­je pot­pi­sa­nom spo­ra­zu­mu iz­me­đu rum­ske op­šti­ne i Ko­šar­ka­škog sa­ve­za Sr­bi­je, žen­ska ko­šar­ka­ška re­pre­zen­ta­ci­ja pri­pre­ma se za sva ve­ća tak­mi­če­nja upra­vo u Ru­mi. Ta­ko je bi­lo i uoči od­la­ska na­ših re­pre­zen­ta­tiv­ki u Ita­li­ju, na do­dat­ne kva­li­fi­ka­ci­je za Evrop­sko pr­ven­stvo ko­je će se odr­ža­ti ovog le­ta u Polj­skoj. Tim po­vo­dom u rum­skom re­sto­ra­nu ‘’Bor­ko­vac’’ or­ga­ni­zo­va­na je kon­fe­ren­ci­ja za no­vi­na­re, bio je to isto­vre­me­no i is­pra­ćaj ko­šar­ka­ši­ca u su­sed­nu Ita­li­ju.

O pri­pre­ma­ma ko­šar­ka­ši­ca Sr­bi­je za na­stu­pa­ju­će do­dat­ne kva­li­fi­ka­ci­je i pred­sto­je­će pr­ven­stvo go­vo­ri­li su se­lek­tor re­pre­zen­ta­ci­je Mi­o­drag Ve­sko­vić, ka­pi­ten eki­pe Je­le­na Mak­si­mo­vić i Sne­ža­na Po­pov, tre­ner ŽKK ‘’Ru­ma’’.

Do­dat­ne kva­li­fi­ka­ci­je od­vi­ja­le su se od 3. do 8. ju­na, naj­pre su 3. i 4. ju­na od­i­gra­ne utak­mi­ce sa Ru­mu­ni­jom i ita­li­jom, a 7. i 8. sa Ne­mač­kom i Bel­gi­jom. Ko­šar­ka­ši­ce su iz Ru­me ot­pu­to­va­le 1. ju­na.

-Sa pri­pre­ma­ma smo za­po­če­li još u apri­lu, u Ru­mi smo od­i­gra­li i je­dan tur­nir na ko­me smo do­bro pro­šli bez ob­zi­ra na te­ško­će ko­je smo ima­li. Po­red do­bre pri­pre­mlje­no­sti, bi­ća kao i uvek zna­ča­jan fak­tor sre­će. Ove do­dat­ne kva­li­fi­ka­ci­je za nas ne­će bi­ti lak po­sao, Ita­li­jan­ke igra­ju pred svo­jom pu­bli­kom, Ita­li­ja je fa­vo­rit. Me­đu­tim, u spor­tu je pre po­čet­ka utak­mi­ce re­zul­tat uvek 0:0, naj­va­žni­je je da po­be­di­mo Ru­mu­ni­ju. Ne­mač­ka i Bel­gi­ja ne­ma­ju evrop­ski rej­ting, ali su ozbilj­ni ti­mo­vi, svi ima­ju ja­ku mo­ti­va­ci­ju-re­kao je se­lek­tor Ve­sko­vić.

O sta­nju u žen­skoj ko­šar­ka­škoj re­pre­zen­ta­cii, se­lek­tor je dao sle­de­će oce­ne:

-Sa­da smo ja­či ne­go pre go­di­nu da­na, ima­li smo je­dan te­žak pe­ri­od, ima­mo ras­ko­rak iz­me­đu onog što je bi­lo i što tre­ba da bu­de. Mo­ra­li smo bu­kval­no da sa­ku­plja­mo ko­šar­ka­ši­ce i da ih ube­đu­je­mo da igra­ju. Sa­da smo u bo­ljoj po­zi­ci­ji, ima­mo vi­še igra­či­ca na ras­po­la­ga­nju što uli­va si­gur­nost.

K.Ku­zma­no­vić

 

Sremske novine polažu autorska prava na sve vlastite sadržaje (tekstualne, vizuelne i audio materijale, baze podataka, vizuelizacije baza podataka, baze dokumenata i elektronske prikaze dokumenata i programerski kod). Neovlašćeno korišćenje bilo kog dela portala nije dozvoljeno, smatra se kršenjem autorskih prava i podložno je tužbi.

Najnovije vesti

TRENUTNO NEMA KOMENTARA.

Ostavi komentar

%d bloggers like this: