• ponedeljak, 24. jun 2024.
Ави­о­ни са ста­кле­ним кро­вом
Zabava
0 Komentara

Ави­о­ни са ста­кле­ним кро­вом

28. jun 2011. godine

Пут­ни­ци бу­дућ­но­сти мо­ћи ће да се ди­ве обла­ци­ма, не­бу и зе­мљи из ави­о­на јер ће им ве­ли­ки ста­кле­ни кров то омо­гу­ћи­ти. „Ин­те­ли­гент­на“ мем­бра­на ка­би­не с ин­тер­ак­тив­ним игра­ма би­ће сва­ко­дне­ви­ца у тран­спор­ту 2050. го­ди­не. Зи­до­ви ле­те­ли­це ме­ња­ће се с об­зи­ром на све­тло­сне усло­ве. Ис­пред пут­ни­ка „иска­ка­ће“ хо­ло­граф­ски дис­пле­ји на ко­ји­ма ће игра­ти игри­це, а уз то ће мо­ћи од­и­гра­ти и пар­ти­ју вир­ту­ел­ног гол­фа.

У „ин­тер­ак­тив­ној зо­ни“ љу­ди ће пу­то­ва­ти кроз ко­је год гра­до­ве же­ле и ужи­ва­ти у про­бра­ном вир­ту­ел­ном дру­штву ко­је са­ми ода­бе­ру.

У со­би за опу­шта­ње ва­здух ће би­ти обо­га­ћен ви­та­ми­ни­ма и ан­ти­ок­си­дан­си­ма, све­тла ће се ме­ња­ти пре­ма рас­по­ло­же­њу пут­ни­ка, а у по­ну­ди ће би­ти и аро­ма­те­ра­пи­ја, те ра­зни дру­ги трет­ма­ни за ре­лак­са­ци­ју.

 

Sremske novine polažu autorska prava na sve vlastite sadržaje (tekstualne, vizuelne i audio materijale, baze podataka, vizuelizacije baza podataka, baze dokumenata i elektronske prikaze dokumenata i programerski kod). Neovlašćeno korišćenje bilo kog dela portala nije dozvoljeno, smatra se kršenjem autorskih prava i podložno je tužbi.

Najnovije vesti

TRENUTNO NEMA KOMENTARA.

Ostavi komentar

%d bloggers like this: