• nedelja, 19. maj 2024.
Zaštita oznake “Sremskom kulenu”
Poljoprivreda
1 Komentar

Zaštita oznake “Sremskom kulenu”

6. maj 2011. godine

Dug put do zaštite kulena: Detalj sa sastanka u SPK

Sremska Mitrovica – Srem­ski ku­len ima ge­o­graf­sku za­šti­tu ko­ja ni­je ak­tiv­na i za­to tre­ba od­mah ažu­ri­ra­ti po­sto­je­ći ela­bo­rat o pro­ce­du­ra­ma pro­iz­vod­nje, utvr­di­ti na­či­ne kon­tro­le i kre­nu­ti ka apli­ka­ci­ji za ovla­šće­nog ko­ri­sni­ka – re­če­no je u Srem­skoj pri­vred­noj ko­mo­ri (SPK) na pro­šlo­ne­delj­nom sa­stan­ku po­sve­će­nom pro­ce­su za­šti­te ge­o­graf­ske ozna­ke po­re­kla „srem­skog ku­le­na“.

U Pro­jek­tu po­dr­ške u obla­sti pra­va in­te­lek­tu­al­ne svo­ji­ne, od­no­sno ja­ča­nja prav­nog okvi­ra za si­stem ozna­ka ge­o­graf­skog po­re­kla i us­po­sta­vlja­nja efi­ka­snog si­ste­ma kon­tro­le pro­iz­vod­nje, sa ši­re li­ste od 76 pro­iz­vo­da, za po­dr­šku su oda­bra­na če­ti­ri: le­sko­vač­ki aj­var, sje­nič­ki su­džuk, zla­ti­bor­ski sir i srem­ski ku­len.

Ve­li­ki broj za­in­te­re­so­va­nih pro­iz­vo­đa­ča sve­do­či o po­dr­šci ide­ji da se ak­ti­vi­ra za­šti­ta ge­o­graf­ske ozna­ke „srem­skog ku­le­na“ kao auten­tič­nog, spe­ci­fič­nog pro­iz­vo­da, a dok se to ne do­go­di i srem­ski pro­iz­vo­đa­či ne do­bi­ju sta­tus ovla­šće­nog ko­ri­sni­ka te ozna­ke, bez ika­kvih po­sle­di­ca, „srem­ski ku­len“ će pro­iz­vo­di­ti čak i in­du­strij­ske kla­ni­ce ši­rom biv­še SFRJ.

Ka­ko je „srem­ski ku­len“ auten­ti­čan pro­iz­vod, pro­fe­sor Ili­ja Vu­ko­vić sa Ve­te­ri­nar­skog fa­kul­te­ta u Be­o­gra­du, ka­že da je u to­ku iz­ra­da pro­pi­sa ko­ji će ma­lim pro­iz­vo­đa­či­ma olak­ša­ti re­gi­stra­ci­ju za­nat­ske pro­iz­vod­nje uz po­što­va­nje hi­gi­jen­skih, teh­nič­kih i teh­no­lo­ških uslo­va i da ne­će, kao do sa­da, u pre­ra­di me­sa bi­ti iz­jed­na­če­ni sa ve­li­kim in­du­strij­skim pro­iz­vo­đa­či­ma.

Se­kre­tar Od­bo­ra za agrar Srem­ske pri­vred­ne ko­mo­re Vla­di­mir Vla­o­vić na­vo­di da kod pro­iz­vo­đa­ča po­sto­ji že­lja da se na­pra­vi udru­že­nje pro­iz­vo­đa­ča „srem­skog ku­le­na“ kao je­din­stve­nog pro­iz­vo­da sa ovih pro­sto­ra.

– Ukup­no će se odr­ža­ti se­dam sa­sta­na­ka sa za­in­te­re­so­va­nim pro­iz­vo­đa­či­ma. Sle­de­ći sa­sta­nak će se odr­ža­ti u Er­de­vi­ku gde će se raz­go­va­ra­ti o od­re­đi­va­nju re­cep­tu­re ko­ju će mo­ra­ti da se pri­dr­ža­va sva­ki pro­iz­vo­đač „srem­skog ku­le­na“ – na­vo­di Vla­o­vić sle­de­ći ko­rak na pu­tu ka za­šti­ti ge­o­graf­ske ozna­ke ovog pro­iz­vo­da.

Ina­če, pro­je­kat po­dr­ške u obla­sti pra­va in­te­lek­tu­al­ne svo­ji­ne fi­nan­si­ra švaj­car­ska vla­da, a u nje­go­voj re­a­li­za­ci­ji uče­stvu­ju kon­sul­ta­ant­ska ku­ća SE­E­DEV, Za­vod za in­te­lek­tu­al­nu svo­ji­nu, Mi­ni­star­stvo po­ljo­pri­vre­de Sr­bi­je i In­sti­tut za pre­hrab­me­ne teh­no­lo­gi­je.

Ž.Ne­go­va­no­vić

Sremske novine polažu autorska prava na sve vlastite sadržaje (tekstualne, vizuelne i audio materijale, baze podataka, vizuelizacije baza podataka, baze dokumenata i elektronske prikaze dokumenata i programerski kod). Neovlašćeno korišćenje bilo kog dela portala nije dozvoljeno, smatra se kršenjem autorskih prava i podložno je tužbi.

Najnovije vesti

Jedno reagovanje na “Zaštita oznake “Sremskom kulenu””

  1. djordje pavlovic kaže:

    zelim da se bavim legalno proizvodnjom kulena

Ostavi komentar

%d bloggers like this: