• nedelja, 14. jul 2024.
U znaku igara i znanja
Kultura
0 Komentara

U znaku igara i znanja

6. maj 2011. godine

Igre bez granica

Mi­tro­vač­ka gim­na­zi­ja upra­vo obe­le­ža­va 173-go­di­šnji­cu  po­sto­ja­nja. Tim po­vo­dom, 12. apri­la, na Dan ško­le, odr­ža­ne su dve ak­tiv­no­sti – u pre­po­dnev­nim ča­so­vi­ma, na grad­skom tr­gu, or­ga­ni­zo­va­ne su “Igre bez gra­ni­ca”, a uve­če je u  Car­skoj pa­la­ti pri­re­đe­na sve­ča­nost, pod na­zi­vom “SCI­EN­TIA IP­SA PO­TE­STAS EST” (Zna­nje je moć).

– Iako ima­mo du­gu tra­di­ci­ju, tru­di­mo se da bu­de­mo mla­di du­hom. Dan ško­le sla­vi­mo od 2004. go­di­ne. Na­šli smo po­da­tak da je 12. apri­la 1928. sru­še­no pr­vo dr­vo u dvo­ri­štu ško­le, ra­di po­di­za­nja sa­da­šnje zgra­de i za­to smo taj da­tum uze­li za obe­le­ža­va­nje – ob­ja­sni­la je Mir­ja­na Đor­đe­vić, di­rek­tor­ka Gim­na­zi­je.

Na igra­ma na grad­skom tr­gu uče­stvo­va­li su, po­red gim­na­zi­ja­la­ca, uče­ni­ci se­dam osnov­nih ško­la, ko­ji su se ekip­no nad­me­ta­li u osam iga­ra spret­no­sti. Naj­bo­lja je  bi­la eki­pa OŠ “Tri­va Vi­ta­so­vić Le­bar­nik” iz La­ćar­ka, ko­ja je na­gra­đe­na re­ke­ti­ma za sto­ni te­nis. Dru­go me­sto pri­pa­lo je eki­pi Gim­na­zi­je, ko­ja je na po­klon do­bi­la lop­tu, a tre­će me­sto – eki­pi OŠ “Bo­ško Pal­ko­vlje­vić Pin­ki”, ko­ja je na­gra­đe­na se­tom za bad­min­ton.  Pro­gram je vo­dio Sr­đan Din­čić, afo­ri­sti­čar, ko­ji je svo­jim vr­ca­vim hu­mo­rom i do­set­ka­ma na­sme­jao pu­bli­ku i tak­mi­ča­re. Pre­ma re­či­ma di­rek­tor­ke Mi­tro­vač­ke gim­na­zi­je, igre su or­ga­ni­zo­va­ne s ci­ljem pro­mo­vi­sa­nja ško­le, ali i ra­di dru­že­nja mla­dih. Ša­re­ni­lo, mu­zi­ka i smeh na grad­skom tr­gu pri­vu­kli su ve­li­ki broj po­sma­tra­ča.

Uve­če je u Car­skoj pa­la­ti, na osta­ci­ma Sir­mi­ju­ma, pre­sto­ni­ce ne­ka­da­šnjeg Rim­skog car­stva, odr­ža­na sve­ča­na pro­sla­va. Plam­te­nje mno­go­broj­nih sve­ća ulep­ša­lo je am­bi­jent,  u ko­jem je igra sve­tlo­sti stva­ra­la uti­sak mi­nu­lih vre­me­na. Pro­gram je za­po­čet na­stu­pom  gim­na­zij­skog ho­ra, ko­ji je, pod di­ri­gent­skom pa­li­com Mir­ja­ne Ši­jan, iz­veo ču­ve­nu stu­dent­sku him­nu „De Bre­vi­ta­te Vi­tae”, po­zna­tu po pr­vom sti­hu „Ga­u­de­a­mus igi­tur iuve­nes dum su­mus” (Ve­se­li­mo se, da­kle, dok smo mla­di). Gim­na­zi­jal­ci u ulo­ga­ma rim­skih bo­go­va (Mi­ner­ve, Ve­ne­re, Mar­sa, Ju­pi­te­ra i Nep­tu­na) i ču­ve­nih rim­skih pe­sni­ka, oži­ve­li su la­tin­ski je­zik i duh sta­rog car­skog gra­da. Mu­zič­ki pro­gram po­mo­gao je i gu­dač­ki kvin­tet uče­ni­ka Mu­zič­ke ško­le “Pe­tar Kran­če­vić”.

I. Zo­ra­no­vić

Sremske novine polažu autorska prava na sve vlastite sadržaje (tekstualne, vizuelne i audio materijale, baze podataka, vizuelizacije baza podataka, baze dokumenata i elektronske prikaze dokumenata i programerski kod). Neovlašćeno korišćenje bilo kog dela portala nije dozvoljeno, smatra se kršenjem autorskih prava i podložno je tužbi.

Najnovije vesti

TRENUTNO NEMA KOMENTARA.

Ostavi komentar

%d bloggers like this: