• petak, 12. jul 2024.
Suzbijanje korova
Poljoprivreda
1 Komentar

Suzbijanje korova

5. maj 2011. godine

Piše: Dipl. inž. Mira Babić

So­ja kao i dru­ge oko­pa­vi­ne naj­o­se­tlji­vi­ja je na pri­su­stvo ko­ro­va u po­čet­nim fa­za­ma po­ra­sta, ka­da joj kon­ku­ri­šu u ži­vot­nom pro­sto­ru, vo­di i hra­ni­vi­ma. Pred­u­slov za uspe­šno su­zbi­ja­nje ko­ro­va u use­vu so­je je plo­do­red, pra­vo­vre­me­na i kva­li­tet­na osnov­na ob­ra­da ze­mlji­šta, pred­se­tve­na pri­pre­ma, a po­seb­nu pa­žnju tre­ba po­sve­ti­ti pra­vil­nom iz­bo­ru i pri­me­ni her­bi­ci­da.

Her­bi­ci­di se mo­gu pri­me­nu­ti pre se­tve so­je uz in­kor­po­ra­ci­ju, po­sle se­tve a pre ni­ca­nja i po­sle ni­ca­nja so­je i ko­ro­va. Her­bi­ci­di pri­me­nje­ni po­sle se­tve, a pre ni­ca­nja so­je, efi­ka­sni su na jed­no­go­di­šnje ši­ro­ko­li­sne i us­ko­li­sne (trav­ne) ko­ro­ve ko­ji ni­ču iz plit­kog po­vr­šin­skog slo­ja ze­mlji­šta. Za ovu na­me­nu naj­če­šće se pri­me­nju­ju dvoj­ne kom­bi­na­ci­je, gde jed­nu gru­pu či­ne her­bi­ci­di ko­ji od­lič­no re­ša­va­ju pro­blem us­ko­li­snih ko­ro­va a to su pre­pa­ra­ti na ba­zi: ace­to­hlo­ra (Ace­to­gal, Ace­to­hlor 900, Ace­to­sav, Del­ta­cet i dr.), ala­hlo­ra (Ala­hlor 480, Ala­nex 48-EC), s-me­to­la­hlo­ra (Dual Gold 960-EC), di­me­te­na­mi­da-p (Fron­ti­er su­per) i dr.  Dru­gu gru­pu či­ne her­bi­ci­di efi­ka­sni za su­zbi­ja­nje jed­no­go­di­šnjih ši­ro­ko­li­snih ko­ro­va kao što su li­nu­ron (Afa­lon teč­ni, Li­ron teč­ni, Li­nu­rex 50 WP), me­tri­bu­zin (Sen­cor WG-70, Tri­bu­te WG-70, Dan­cor WG-70 i dr).

 

(Chenopodium album) – Obična pepeljuga

Efi­ka­snost ze­mlji­šnih her­bi­ci­da uslo­vlje­na je  ko­li­či­nom pa­da­vi­na ne­po­sred­no na­kon nji­ho­ve pri­me­ne a ni­je za­do­vo­lja­va­ju­ća za su­zbi­ja­nje ko­ro­va ko­ji ni­ču iz du­bljih slo­je­va ze­mlji­šta sa krup­ni­jim se­me­nom (či­čak, abu­ti­lon, ta­tu­la, am­bro­zi­ja). Za su­zbi­ja­nje ovih  kao i dru­gih ko­ro­va  ko­ri­ste se her­bi­ci­di po­sle ni­ca­nja so­je, a to su pre­pa­ra­ti na ba­zi: ben­ta­zo­na (Ba­sa­gran, Del­ta­zon  48-SL, Gal­be­non i dr), ima­ze­ta­pi­ra ( Pi­vot 100-E, Ri­tam i dr.), ima­za­mok­sa (Pul­sar 40), ti­fen­sul­fu­ron-me­ti­la (Har­mony 75-WG), lak­to­fe­na (Cobra), ok­sa­sul­fu­ro­na (Oxon 75-WG). Svi na­ve­de­ni her­bi­ci­di ko­ri­ste se pr­ven­stve­no za su­zbi­ja­nje ši­ro­ko­li­snih ko­ro­va u use­vu so­je. Op­ti­mal­no vre­me  nji­ho­ve pri­me­ne je ka­da se so­ja na­la­zi u fa­zi 1-3 tro­li­sta a ko­ro­vi  su u fa­zi od ko­ti­le­do­na do 4 li­sta. Pre­po­ru­ka je kom­bi­na­ci­ja na­ve­de­nih her­bi­ci­da ra­di pro­ši­re­nja nji­ho­vog spek­tra de­lo­va­nja na ko­ro­ve. Za su­zbi­ja­nje trav­nih (us­ko­li­snih) ko­ro­va  ko što je di­vlji si­rak iz ri­zo­ma ko­ri­ste se sle­de­ći her­bi­ci­di: Agil 100-EC, Ara­mo 50, Fo­cus Ul­tra, Fu­si­la­de for­te, Gal­lant Su­per, Se­lect su­per, Tar­ga su­per, Pan­te­ra i dr.Tre­ti­ra­nje ovim her­bi­ci­di­ma tre­ba oba­vi­ti ka­da je di­vlji si­rak u fa­zi 3 – 6 li­sto­va, od­no­sno u fa­zi in­te­ziv­nog po­ra­sta.

 

Šte­to­či­ne

(Datura stramonium) - Tatula

Gri­nje su u na­šoj ze­mlji naj­zna­čaj­ni­je šte­to­či­ne so­je. Ja­vlja­ju se u go­di­na­ma ka­da to­kom let­njih me­se­ci vla­da su­ša i ka­da obič­no do­la­zi do nji­ho­vog pre­nam­no­že­nja. Naj­ja­či na­pad je na ru­bo­vi­ma par­ce­la pod so­jom oda­kle sa da­lje ši­ri pre­ma unu­tra­šnjo­sti use­va.He­mij­sko su­zbi­ja­nje tre­ba oba­vi­ti sa­mo na ivič­nom de­lu po­lja u po­čet­ku for­mi­ra­nja ko­lo­ni­ja jer tre­ti­ra­nje či­ta­vih po­lja ni­je eko­nom­ski oprav­da­no. Sma­nje­noj broj­no­sti gri­nja do­pri­no­si pra­vo­vre­me­na i kva­li­tet­na ob­ra­da ze­mlji­šta i uni­šta­va­nje ko­ro­va na­ro­či­to na uvra­ti­na­ma.

Strič­kov ša­re­njak (Va­nes­sa car­dui) se ja­vlja ret­ko ali u go­di­na­ma ka­da se ma­sov­no po­ja­vi mo­že pro­u­zro­ko­va­ti ogrom­ne šte­te na use­vu so­je iza­zi­va­ju­ći po­ne­kad u oaza­ma i pot­pun go­lo­brst. U slu­ča­ju ve­će broj­no­sti ove šte­to­či­ne oba­ve­zna je pri­me­na in­sek­ti­ci­da. Pre­po­ru­ka je odr­ža­va­nje use­va so­je bez ko­ro­va (pa­la­mi­da, či­čak idr.) na ko­ji­ma lep­ti­ri po­la­žu ja­ja, jer is­pi­le­le gu­se­ni­ce sa pa­la­mi­de se­le se na so­ju gde na­sta­vlja­ju svo­ju is­hra­nu.

Bo­le­sti

(Solanum nigrum) - Kereće grožđe

Sa­mo u po­je­di­nim go­di­na­ma, u za­vi­sno­sti od ni­za fak­to­ra do­la­zi do in­te­ziv­ne po­ja­ve bo­le­sti. Opa­snost od po­ja­ve bo­le­sti mo­že se uma­nji­ti pra­vil­nom i pra­vo­vre­me­nom agro­teh­ni­kom (plo­do­red, iz­bor sor­te, upo­tre­ba zdra­vog se­me­na, gu­sti­na se­tve, vre­me se­tve i đu­bre­nje). So­ja je jed­na od ret­kih ga­je­nih bi­lja­ka kod ko­je se ne pri­me­nju­ju fun­gi­ci­di.

Sremske novine polažu autorska prava na sve vlastite sadržaje (tekstualne, vizuelne i audio materijale, baze podataka, vizuelizacije baza podataka, baze dokumenata i elektronske prikaze dokumenata i programerski kod). Neovlašćeno korišćenje bilo kog dela portala nije dozvoljeno, smatra se kršenjem autorskih prava i podložno je tužbi.

Najnovije vesti

Jedno reagovanje na “Suzbijanje korova”

  1. branko miokovic kaže:

    Da li se neko upitao gde svi ti otrovni herbicide odlaze i kako deluju na ljudsko zdravlje ? Hrana proizvedena od useva gajenih na nacin kako preporucuje gospodja Mira Babic je otrov. Cudimo se sto ima toliko obolenja raka a utrkujemo se da sto vise zagadimo nase njive.

Ostavi komentar

%d bloggers like this: