• ponedeljak, 22. jul 2024.
Pobedilo je – pozorište
Hronika | Irig
0 Komentara

Pobedilo je – pozorište

6. maj 2011. godine

 

Amateri na sceni

Irig – Od 9. do 17. apri­la u Iri­gu se od­vi­jao FE­DAS – Smo­tra ama­ter­skih po­zo­ri­šta Sre­ma, 39. po re­du. Ka­ko se ove go­di­ne na­vr­ša­va 200 go­di­na od smr­ti Do­si­te­ja Ob­ra­do­vi­ća, zna­me­ni­tog srp­skog pro­sve­ti­te­lja i pr­vog mi­ni­stra pro­sve­te, FE­DAS je bio u zna­ku ovog zna­čaj­nog da­tu­ma.

Ni­je zgo­reg pod­se­ća­nje na Do­si­te­je­ve da­ne u Sre­mu, od­no­sno u Ho­po­vu. Di­mi­tri­je Ob­ra­do­vić, ”u ka­lu­đer­stvu na­re­če­ni Do­si­tej”, bio je u ma­na­sti­ru No­vo Ho­po­vo od 1757. do 1760. go­di­ne. Raz­o­ča­ran u mo­na­ški ži­vot, kre­će u svet, upo­znao je na tom pu­te­še­stvi­ju Cr­nu Go­ru, Za­greb, Krf, Beč, Pa­riz, Lon­don, Trst, Ru­si­ju, pa naj­zad i Be­o­grad. U ana­li­ma knji­žev­no­sti ostao je nje­gov opis Ho­po­va i Iri­ga:

”Evo me u Sre­mu, u ze­mlji na­slje­da­ni­ja po­sled­njih srp­skih de­spo­ta… Ra­no uju­tru poč­ne­mo pu­to­va­ti po po­želj­noj Fru­škoj go­ri… Ho­po­vo nam je u sr­cu bi­lo, k nje­mu smo ta­šti­li. Oko pod­ne do­đo­smo u Irig i upu­ti­mo se k ma­na­sti­ru… Ka­ko pre­đe­mo na ma­na­stir­sku ze­mlju, uči­ni nam se kao da smo u Edem­sku ba­šču do­šli.”

Ovog apri­la, tu na­do­mak ”po­želj­ne Fru­ške go­re”, u Iri­gu, glum­ci-ama­te­ri na­stu­pa­li su Do­si­te­ju u čast, i ”da­ska­ma ko­je ži­vot zna­če”. Do­ma­ći­ni, KUD ”Zmaj”, iz­ve­li su pred­sta­vu ”Baj­ka o si­nu” (re­ži­ja Sa­ne­la Mi­lo­še­vić) i otvo­ri­li ovo­go­di­šnji FE­DAS. Ama­ter­sko po­zo­ri­šte ”Bra­ni­slav Nu­šić” iz Ši­da pred­sta­vi­lo se na­slo­vom ”Že­lim da se oslo­bo­dim” (re­ži­ja Cve­tin Ani­čić), Kud ”Mla­dost” iz No­ve Pa­zo­ve iz­ve­lo je pred­sta­vu ”Ler” (re­ži­ja Mi­lan Ko­va­če­vić). KUD ”Bri­le” iz Be­o­či­na odu­še­vio je Iri­ža­ne ko­ma­dom ”Od­u­mi­ra­nje” (re­ži­ja Se­ku­la Pe­tro­vić), a glum­ci Kul­tur­nog cen­tra In­đi­ja, u In­đi­ji, od­i­gra­li su ko­mad ”Ne­što kao bri­li­jan­tin” (re­ži­ja Jo­van Gru­jić). Eko­nom­ska ško­la ”9.maj” iz Srem­ske Mi­tro­vi­ce pred­sta­vi­la se ko­ma­dom ”TV ma­ni­jak” (re­ži­ja Mar­ko Vu­ki­će­vić i Ste­fan Tajbl), Ama­ter­sko po­zo­ri­šte ”Jan­ko Čme­lik” iz Sta­re Pa­zo­ve iz­ve­lo je pred­sta­vu ”Krč­ma na glav­nom pu­tu” (re­ži­ja Mi­ro­slav Ben­ka) a ama­te­ri Kul­tur­nog cen­tra ”Pe­ćin­ci” ko­mad ”Kla­sni ne­pri­ja­telj” (re­ži­ja Zol­tan Frid­man).

Bi­lo je iz­vo­đač­ke tre­me, bi­lo je apla­u­za, na mo­men­te ova­ci­ja, bi­lo je na­gra­da. U sva­kom slu­ča­ju, po­be­dio je ama­ter­ski po­kret, po­be­di­lo je – po­zo­ri­šte. Ove godine tradicionalne nagrade za najbolju predstavu i glumačka ostvarenja nisu dodeljene. Po predlogu selektora, a bio je to Ratko Radivojević, glumac i reditelj, sve predstave sa FEDAS-a treba da se igraju na pozorišnim smotrama koje će se tokom proleća i leta odvijati u Apatinu, Staroj Pazovi, Jaši Tomiću i Kuli.

 

Sremske novine polažu autorska prava na sve vlastite sadržaje (tekstualne, vizuelne i audio materijale, baze podataka, vizuelizacije baza podataka, baze dokumenata i elektronske prikaze dokumenata i programerski kod). Neovlašćeno korišćenje bilo kog dela portala nije dozvoljeno, smatra se kršenjem autorskih prava i podložno je tužbi.

Najnovije vesti

TRENUTNO NEMA KOMENTARA.

Ostavi komentar

%d bloggers like this: