• petak, 12. jul 2024.
”Noć mu­ze­ja” na tri lo­ka­ci­je
Hronika | Inđija
0 Komentara

”Noć mu­ze­ja” na tri lo­ka­ci­je

25. maj 2011. godine

Vreme sećanja u Kući Vojnović

Inđija – In­đi­ja se 14. ma­ja po tre­ći put uklju­či­la u ve­li­ku kul­tur­nu ma­ni­fe­sta­ci­ju ”Noć mu­ze­ja” ko­ja se od­vi­ja­la na tri lo­ka­ci­je u gra­du. Ga­le­ri­ja Ku­će Voj­no­vi­ća bi­la je re­zer­vi­sa­na za iz­lo­žbu ”50 go­di­na ro­ke en ro­la” u In­đi­ji na ko­joj su pu­tem fo­to­gra­fi­ja ve­li­kih for­ma­ta, pla­ka­ta, ise­ča­ka iz no­vi­na i pri­vat­nih zbir­ki pred­sta­vlje­ni naj­bo­lji tre­nu­ci in­đij­ske rok sce­ne u pe­ri­o­du od 1961. do 2011. go­di­ne. Ovo je bi­la po­seb­na pri­li­ka za vre­me­šne ge­ne­ra­ci­je da se pod­se­te mla­do­sti i ben­da ”For­mu­le lju­ba­vi” u ko­jem su svi­ra­li Stan­ko, Jum­ba, Sve­tac, Su­ki, Vla­da i Kr­ca… bez ko­jih ni­je mo­gla da se za­mi­sli igran­ka i do­bra za­ba­va u In­đi­ji se­dam­de­se­tih go­di­na pro­šlog ve­ka. Na dru­goj lo­ka­ci­ji, u Ga­le­ri­ji ”In­đi­jan Art šop”  or­ga­ni­zo­va­na je iz­lo­žba de­či­jih ra­do­va po­la­zni­ka ško­la cr­ta­nja i sli­ka­nja. Po­seb­nu pa­žnju pri­vu­kli su ra­do­vi od re­ci­kli­ra­nog ma­te­ri­ja­la. U isto vre­me, od 18 do 02 sa­ta, u Kul­tur­nom cen­tru bi­la je ak­tu­el­na iz­lo­žba  na­slo­vlje­na ”Cr­no be­li svet” na ko­joj su bi­li iz­lo­že­ni stri­po­vi in­đij­skih auto­ra Bo­ja­na Ko­va­če­vi­ća i Ži­vo­ra­da Ra­di­vo­je­vi­ća.

 

Sremske novine polažu autorska prava na sve vlastite sadržaje (tekstualne, vizuelne i audio materijale, baze podataka, vizuelizacije baza podataka, baze dokumenata i elektronske prikaze dokumenata i programerski kod). Neovlašćeno korišćenje bilo kog dela portala nije dozvoljeno, smatra se kršenjem autorskih prava i podložno je tužbi.

Najnovije vesti

TRENUTNO NEMA KOMENTARA.

Ostavi komentar

%d bloggers like this: