• nedelja, 14. april 2024.
Mi­tro­vi­ca ima ame­rič­ku po­dr­šku
Politika
0 Komentara

Mi­tro­vi­ca ima ame­rič­ku po­dr­šku

25. maj 2011. godine

Sastanak u Gradskoj kući

Sremska Mitrovica – Že­le­la bih da se za­hva­lim go­spo­di­nu gra­do­na­čel­ni­ku na da­na­šnjem go­sto­prim­stvu to­kom mo­je pr­ve po­se­te Srem­skoj Mi­tro­vi­ci. Go­spo­din gra­do­na­čel­nik i ja ima­li smo pri­li­ku da se sa­sta­ne­mo i po­raz­go­va­ra­mo o broj­nim pro­ble­mi­ma sa ko­ji­ma se su­o­ča­va Srem­ska Mi­tro­vi­ca. Di­sku­to­va­li smo o pla­no­vi­ma pred­sed­ni­ka op­šti­ne ve­za­nim za eko­nom­ski raz­voj i zna­čaj stra­nih in­ve­sti­ci­ja. Na tom po­lju go­spo­din Ne­di­mo­vić po­ka­zao je li­der­stvo. Li­der­stvo je pot­kre­plje­no kroz po­ve­zi­va­nje lo­kal­nih i re­gi­o­nal­nih ci­lje­va sa ci­lje­vi­ma za pri­stu­pa­nje EU. Sje­di­nje­ne Dr­ža­ve već go­di­na­ma po­dr­ža­va­ju Srem­sku Mi­tro­vi­cu kroz raz­ne ak­tiv­no­sti. Dra­go mi je što smo mo­gli da do­pri­ne­se­mo po­ve­ća­nju in­ve­sti­ra­nja u ovom re­gi­o­nu. Tre­nut­no mi­si­ja USAID-a pru­ža teh­nič­ku po­moć Osnov­nom su­du za ja­ča­nje ka­pa­ci­te­ta za upra­vlja­nje pred­me­ti­ma, re­kla je am­ba­sa­dor­ka SAD u Be­o­gra­du Me­ri Vor­lik pri­li­kom po­se­te Srem­skoj Mi­tro­vi­ci pro­te­klog po­e­delj­ka.

Obilazak Carske palate

Ona je na­gla­si­la da ta­ko­đe, za­hva­lju­ju­ći po­dr­šci USAID-a, Grad da­nas ima ak­tiv­nu kan­ce­la­ri­ju za lo­kal­ni eko­nom­ski raz­voj. -Ta­ko­đe ohra­bru­je­mo ame­rič­ke i dru­ge me­đu­na­rod­ne kom­pa­ni­je da in­ve­sti­ra­ju u Srem­sku Mi­tro­vi­cu i osta­le op­šti­ne sa po­volj­nim uslo­vi­ma za po­slo­va­nje. Da­nas ću po­se­ti­ti kom­pleks Car­ske pa­la­te i ne­ko­li­ko dru­gih va­žnih isto­rij­skih i kul­tur­nih lo­ka­li­te­ta. Ti­me što će ovi lo­ka­li­te­ti bi­ti do­stup­ni pu­bli­ci u isto vre­me ču­va se kul­tur­no na­sle­đe re­gi­o­na i pri­vla­če se tu­ri­sti ko­ji do­pri­no­se lo­kal­noj eko­no­mi­ji. Dra­go mi je što su Sje­di­nje­ne Dr­ža­ve uče­sto­va­le u re­a­li­za­ci­ji pro­jek­ta Sir­mi­jum, omo­gu­ćiv­ši do­la­zak dr Maj­kla Var­ne­ra, ar­he­o­lo­ga na dr­žav­nom uni­ver­zi­te­tu Nju­jor­ka u Ol­be­ni, ko­ji će u okvi­ru pro­jek­ta pro­ve­sti do go­di­nu da­na na Eko­nom­skom fa­kul­te­tu u Be­o­gra­du, iz­ja­vi­la je am­ba­sa­dor­ka Vor­lik i do­da­la da se na­da da će se ova sa­rad­nja i pri­ja­telj­ski od­no­si na­sta­vi­ti i u bu­duć­no­sti.

Gra­do­na­čel­nik Srem­ske Mi­tro­vi­ce Bra­ni­slav Ne­di­mo­vić iz­ra­zio je za­do­volj­stvo što kao gra­do­na­čel­nik  ima pri­li­ku da ugo­stim nje­nu ek­se­len­ci­ju am­ba­sa­dor­ku Sje­di­nje­nih Ame­rič­kih Dr­ža­va Me­ri Vol­rik, jer je ame­rič­ka kom­pa­ni­ja naj­ve­ći po­slo­da­vac na pod­ruč­ju Srem­ske Mi­tro­vi­ce, a to je kom­pa­ni­ja Iton, ko­ja, sa oko hi­lja­du za­po­sle­nih, već pet go­di­na uspe­šno po­slu­je u ovom gra­du. -Na­dam se da će­mo po­sle ovih raz­go­vo­ra na­sta­vi­ti sa­rad­nju ka­ko eko­nom­sku, ta­ko i u ne­kim dru­gim aspek­ti­ma, a na za­do­volj­stvo gra­đa­na Srem­ske Mi­tro­vi­ce. Mi­slim da Grad odav­no ni­je imao ova­kvu pri­li­ku kao što je ova da­nas – re­kao je gra­do­na­čel­nik Bra­ni­slav Ne­di­mo­vić.

I.Zo­ra­no­vić

Fo­to:M.Mi­le­u­snić

Sremske novine polažu autorska prava na sve vlastite sadržaje (tekstualne, vizuelne i audio materijale, baze podataka, vizuelizacije baza podataka, baze dokumenata i elektronske prikaze dokumenata i programerski kod). Neovlašćeno korišćenje bilo kog dela portala nije dozvoljeno, smatra se kršenjem autorskih prava i podložno je tužbi.

Najnovije vesti

TRENUTNO NEMA KOMENTARA.

Ostavi komentar

%d bloggers like this: