• nedelja, 14. april 2024.
Katolička crkva pod re­flek­to­ri­ma
Hronika | Sremska Mitrovica
0 Komentara

Katolička crkva pod re­flek­to­ri­ma

25. maj 2011. godine

Obilazak crkve

Laćarak – Na obje­kat Ri­mo­ka­to­lič­ke cr­kve u La­ćar­ku po­sta­vlje­na su tri re­flek­to­ra, a za ove ra­do­ve JP Di­rek­ci­ja za iz­grad­nju gra­da je obez­be­di­la 300 hi­lja­da di­na­ra. Po­sta­vlja­nje re­flek­to­ra bio je po­vod da cr­kvu po­se­te za­me­nik gra­do­na­čel­ni­ka Sr­đan Ko­zli­na, mi­tro­vač­ki žup­nik Edu­ard Špa­no­vić i pred­sed­nik  Sa­ve­ta MZ La­ća­rak Bo­ško Ume­tić sa čla­no­vi­ma sa­ve­ta. Po­dr­ža­va­ju­ći ovu ak­tiv­no­sti oni su po­ru­či­li da osve­tlje­nje do­pri­no­si ne sa­mo lep­šem iz­gle­du cr­kve, već i nji­ho­voj ve­ćoj bez­bed­no­sti.

M.M.

 

Sremske novine polažu autorska prava na sve vlastite sadržaje (tekstualne, vizuelne i audio materijale, baze podataka, vizuelizacije baza podataka, baze dokumenata i elektronske prikaze dokumenata i programerski kod). Neovlašćeno korišćenje bilo kog dela portala nije dozvoljeno, smatra se kršenjem autorskih prava i podložno je tužbi.

Najnovije vesti

TRENUTNO NEMA KOMENTARA.

Ostavi komentar

%d bloggers like this: