• sreda, 6. decembar 2023.
Je­šić raz­mi­šlja da ba­ta­li po­li­ti­ku
Politika
1 Komentar

Je­šić raz­mi­šlja da ba­ta­li po­li­ti­ku

17. maj 2011. godine

Goran Ješić odgovarao na pitanja novinarima

Inđija – Ka­da su ne­dav­no in­đij­ski fud­ba­le­ri bo­ra­vi­li na stra­ni, pi­ta­li ih pri­ja­te­lji šta ima no­vo u In­đi­ji? Od­go­vor je bio – Ko­dža još uvek igra fud­bal a Je­ša je i da­lje pred­sed­nik op­šti­ne. Da li će se Go­ran Je­šić ko­ji je na če­lu In­đi­je bez ma­lo 12 go­di­na i za či­jeg man­da­ta se u Re­pu­bli­ci Sr­bi­ji pro­me­ni­lo šest Vla­da, po­no­vo kan­di­do­va­ti za pred­sed­ni­ka op­šti­ne?

– U ko­li­ko se ne pro­me­ni za­kon­ski okvir i od­nos cen­tral­ne vla­sti pre­ma lo­kal­nim ni­vo­i­ma, ne­ma smi­sla se kan­di­do­va­ti jer vi on­da ni­ste pred­sed­nik i pred­stav­nik gra­đa­na ne­go član po­li­tič­ke par­ti­je ko­ji vi­še vo­di ra­ču­na da udo­vo­lji par­tij­skim ko­le­ga­ma u Be­o­gra­du ne­go oni­ma ko­ji su ga bi­ra­li i za ko­je tre­ba da ra­di. Na ža­lost, stva­ri se u tom smi­slu ne me­nja­ju. Pri­zna­jem da čvr­stu od­lu­ku još uvek ni­sam do­neo. Po­li­ti­ka ni­je je­di­ni po­sao od ko­jeg se ži­vi, po­sto­je i mno­gi dru­gi le­gal­ni po­slo­vi. Tre­nut­no sam bli­ži ide­ji da se vi­še ne ba­vim po­li­ti­kom. Po­sto­je lju­di sa ko­ji­ma sam go­di­na­ma u ti­mu i za ko­je mi­slim da na toj po­zi­ci­ji mo­gu i bo­lje da ra­de od me­ne, ka­že gra­do­na­čel­nik In­đi­je.

O to­me šta sma­tra svo­jim naj­ve­ćim uspe­hom a šta ne­u­spe­hom u pro­te­kla tri man­da­ta, Go­ran Je­šić ka­že:

– Otva­ra­nje ode­lje­nja Teh­nič­kog fa­kul­te­ta u In­đi­ji je moj naj­ve­ći uspeh i u isto vre­me moj naj­ve­ći ne­u­speh što pre pet go­di­na ni­sam do­neo ova­kvu od­lu­ku. U ovom tre­nut­ku ni­je te­ško do­ći do pro­je­ka­ta, do sred­sta­va za nji­ho­vo fi­nan­si­ra­nje, pro­blem su ljud­ski re­sur­si, pre sve­ga, ne­do­sta­tak vi­so­ko­o­bra­zov­nih ka­dro­va bez ko­jih ne­ma raz­vo­ja, ne­ma no­vih rad­nih me­sta. Srem kao re­gi­on ima pro­ble­ma sa ljud­skim re­sur­si­ma. Je­dan od na­či­na da re­ši­mo ovaj pro­blem je­ste da fi­nan­si­ra­mo obra­zo­va­nje, dru­ga mo­guć­nost je me­ha­nič­ka mi­gra­ci­ja, da pri­vu­če­mo ka­dro­ve, pre sve­ga, iz Za­pad­ne Sr­bi­je, to nam se po­sled­njih me­se­ci de­ša­va. Cilj nam je da ima­mo 15 po­sto vi­so­ko­o­bra­zo­va­nih lju­di ko­ji zna­ju bar je­dan stra­ni je­zik.

In­đi­ja va­ži za li­de­ra u re­gi­o­nu sa naj­vi­še in­ve­sti­ci­ja. Pre­ma po­da­ci­ma Srem­ske pri­vred­ne ko­mo­re ima naj­vi­še ne­za­po­sle­nih i naj­ni­že pla­te. Ka­ko to ob­ja­šnja­va­te?

– Pre­ma po­da­ci­ma Srem­ske pri­vred­ne ko­mo­re In­đi­ja i pa­zo­va su naj­ne­ra­zvi­je­ni­je op­šti­ne sa naj­ni­žim pla­ta­ma u Sre­mu. Na dru­goj stra­ni Re­pu­bli­ka nas tre­ti­ra kao eks­tra raz­vi­je­ne op­šti­ne u Sr­bi­ji. U po­sled­nje dve i po go­di­ne baš zbog to­ga su nam naj­vi­še za­ki­nu­li tran­sfer­nih sred­sta­va. Kon­kret­no, In­đi­ji 5,5 mi­li­o­na evra. Ti­me je pre­kr­šen za­kon o tran­sfer­nim sred­stvi­ma Re­pu­bli­ke Sr­bi­je. Me­đu­tim, isti­na je da smo pre de­se­tak go­di­na na bi­rou ima­li pre­ko de­set hi­lja­da ne­za­po­sle­nih a da da­nas 3.650 lju­di u In­đi­ji tra­ži po­sao. Za­tim, ve­ći­na kom­pa­ni­ja i dr­žav­nih pred­u­ze­ća ko­ri­sti po­re­ske olak­ši­ce po ra­znim osno­va­ma. U skla­du sa za­ko­nom is­pla­ću­je se mi­ni­ma­lac, na kra­ju go­di­ne pla­ti 10 po­sto na ka­pi­tal­nu do­bit i 12 po­sto po­re­za na lič­na pri­ma­nja, a osta­tak nov­ca is­pla­ti se keš na ru­ke, to se nig­de ne evi­den­ti­ra.Tač­no je da je pro­ce­nat ne­za­po­sle­no­sti još uvek vi­sok u od­no­su na ono što je na­ša ide­ja. Broj ne­za­po­sle­nih u In­đi­ji ne mo­že da se spu­sti is­pod 3.500 upra­vo zbog to­ga što naj­ve­ći boj li­ca ima ni­zak ste­pen obra­zo­va­nja, ka­že Je­šić.

Sport, a po­seb­no fud­bal, ni­su mo­gli da mi­mo­i­đu no­vi­nar­ska pi­ta­nja. ”In­đi­ja” je ušla u Su­per li­gu a Sta­ra Pa­zo­va se pro­mo­vi­še kao op­šti­na bi­zni­sa i fud­ba­la. Ka­ko to?

– Sta­ra Pa­zo­va je od­u­vek bi­la op­šti­na ma­le pri­vre­de sa ogrom­nim eko­nom­skim po­ten­ci­ja­lom. Go­ran Jo­vić je u jed­noj fer utak­mi­ci us­peo da po­be­di In­đi­ju i do­bi­je Ku­ću fud­ba­la iako Pa­zo­va ni­ka­da ni­je bi­la op­šti­na fud­ba­la već op­šti­na od­boj­ke i ko­šar­ke za raz­li­ku od In­đi­je ko­ja je grad fud­ba­la i atle­ti­ke. Na­rav­no da sam lju­bo­mo­ran što In­đi­ja ni­je do­bi­la Ku­ću fud­ba­la, ka­že u ša­li Je­šić i do­da­je: Ve­o­ma se ra­du­jem što se ova ka­pi­tal­na in­ve­sti­ci­ja do­go­di­la u Voj­vo­di­ni i Sre­mu, na sve­ga pet ki­lo­me­ta­ra od In­đi­je, re­kao je Go­ran Je­šić, pred­sed­nik in­đij­ske op­šti­ne.

Z.G.Ste­fa­no­vić

 

Sremske novine polažu autorska prava na sve vlastite sadržaje (tekstualne, vizuelne i audio materijale, baze podataka, vizuelizacije baza podataka, baze dokumenata i elektronske prikaze dokumenata i programerski kod). Neovlašćeno korišćenje bilo kog dela portala nije dozvoljeno, smatra se kršenjem autorskih prava i podložno je tužbi.

Najnovije vesti

Jedno reagovanje na “Je­šić raz­mi­šlja da ba­ta­li po­li­ti­ku”

  1. rumenige kaže:

    Nemate pravo zbog svojih Indjicana da se povlacite iz politike.Verujem kad kazete da imate odlicne ljude u svom timu koji su dobri u svom poslu ali dali bi oni bili toliko dobri da preuzmu vasu poziciju i da vise nemoraju polagati racune vama,veliki je znak pitanja.Ljudi pokazu svoje pravo lice tek kad preuzmu moc,a nazalost kako kod nas tako i u svetu mnogi onda budu razocarani ali tada je vec kasno.Nema povlacenja necemo vam to dozvoliti ostalo je jos mnogo posla u Indjiji da se odradi,glavu gore i napred.

Ostavi komentar

%d bloggers like this: