• četvrtak, 21. septembar 2023.
Ekološki maskenbal predškolaca
Hronika | Šid
1 Komentar

Ekološki maskenbal predškolaca

4. maj 2011. godine

 

Mališani sa ekološkim maskama

Šid – Oko dve sto­ti­ne ma­li­ša­na Pred­škol­ske usta­no­ve „Je­li­ca Sta­ni­vu­ko­vić Ši­lja“ uče­sto­va­lo je u eko­lo­škom ma­sken­ba­lu na pla­tou is­pred Kul­tur­no – obra­zov­nog cen­tra, or­ga­ni­zo­va­nom po­vo­dom 22. apri­la, Da­na pla­ne­te Ze­mlje.

De­ca su pri­pre­mi­la naj­ra­zli­či­ti­je ma­ske na te­mu za­šti­te i oču­va­nja ži­vot­ne sre­di­ne, igra­la i pe­va­la. Na kra­ju su svi pro­de­fi­lo­va­li glav­nom uli­com i po­ča­sti­li se slat­ki­ši­ma. Naj­mla­đe Ši­đa­ne po­zdra­vi­la je pred­sed­ni­ca Op­šti­ne Na­ta­ša Cvjet­ko­vić, ko­ja im je uka­za­la na zna­čaj i va­žnost za­šti­te ži­vot­ne sre­di­ne.

Alek­san­dra Ne­dić, pred­sed­ni­ca Eko­lo­škog po­kre­ta Šid, ko­ji je po­red Op­šti­ne i Pred­škol­ske usta­no­ve bio je­dan od or­ga­ni­za­to­ra ovog za­ni­mlji­vog ma­sken­ba­la, za­jed­no sa ma­li­ša­ni­ma po­sla­la je po­zdra­ve de­ci Ja­pa­na i apla­u­zom im po­že­le­la sreć­no i bez­bed­no de­tinj­stvo.

Ina­če, čla­no­vi Eko­lo­škog po­kre­ta su u čast pla­ne­te Ze­mlje odr­ža­li u su­bo­tu i Eko tri­bi­nu za svo­je su­gra­đa­ne i tom pri­li­kom im po­de­li­li pro­pa­gand­ni ma­te­ri­jal, cve­će i vo­će.

Sremske novine polažu autorska prava na sve vlastite sadržaje (tekstualne, vizuelne i audio materijale, baze podataka, vizuelizacije baza podataka, baze dokumenata i elektronske prikaze dokumenata i programerski kod). Neovlašćeno korišćenje bilo kog dela portala nije dozvoljeno, smatra se kršenjem autorskih prava i podložno je tužbi.

Najnovije vesti

Jedno reagovanje na “Ekološki maskenbal predškolaca”

  1. Milica kaže:

    Mislim da bi ovakve ekološke događaje trebalo podsticati još više kod nas.
    Pozz

Ostavi komentar

%d bloggers like this: