• subota, 2. mart 2024.
Bo­le­sti str­nih ži­ta
Poljoprivreda
0 Komentara

Bo­le­sti str­nih ži­ta

25. maj 2011. godine

Pi­še: Dipl. inž. Mir­ja­na To­ja­gić Mi­lo­va­no­vić

Zna­čaj­ne bo­le­sti pše­ni­ce, ječ­ma, ov­sa, ra­ži i tri­ti­ka­lea u na­red­nom pe­ri­o­du su: pe­pel­ni­ca i fu­za­ri­um.

Pepelnica

Pe­pel­ni­cu pše­ni­ce uzro­ku­je glji­va Erysip­hae (Blu­me­ria) gra­mi­nis. Simp­to­mi obo­lje­nja su ka­rak­te­ri­stič­ni i vr­lo la­ko uoč­lji­vi, pa se vi­zu­el­nim pre­gle­dom mo­gu usta­no­vi­ti – di­jag­no­sti­ko­va­ti. Pro­u­zro­ko­vač pe­pel­ni­ce na­pa­da is­klju­či­vo nad­zem­ne de­lo­ve bi­lja­ka, a naj­če­šće se ja­vlja na li­cu do­njih  li­sto­va bilj­ke. Za­ra­že­ni li­sto­vi su pre­kri­ve­ni be­li­ča­stom pre­vla­kom (mi­ce­li­jom), ko­je je ras­po­re­đe­na  u gru­pa­ma tj. pu­stu­la­ma.

Fuzarioze

Pred kraj ve­ge­ta­ci­je , pa­žlji­vim pre­gle­dom mi­ce­li­je mo­gu se uoči­ti kle­i­sto­te­ci­je, u  vi­du sit­nih cr­nih te­la­ša­ca.

Su­zbi­ja­nje pe­pel­ni­ce vr­ši se u fa­zi cve­ta­nja  pše­ni­ce, pre­pa­ra­ti­ma na ba­zi Pro­pi­ko­na­zo­la, Te­bu­ko­na­zo­la, Flu­kvin­ko­na­zo­la, Flu­si­la­zo­la.

Fu­za­ri­o­ze – glji­ve iz ro­da Fu­sa­ri­um na­pa­da­ju ko­ren, sta­blo i klas ži­ta­ri­ca. Uzro­ku­ju bo­le­sti ti­pa pa­lež kli­ja­na­ca, tru­lež ko­re­na, pa­lež kla­sa. Simp­to­mi na kla­so­vi­ma su uoč­lji­vi dok su ze­le­ne bo­je, pa je po­treb­no iz­vr­ši­ti pre­gled  bi­lja­ka od fa­ze cve­ta­nja do mleč­ne zre­lo­sti. Na­pad­nu­ti de­lo­vi kla­sa su su­vi, ble­do žu­te bo­je. Pa­ra­zit sa kla­si­ća pre­la­zi na vre­te­no, a ako je ono pot­pu­no za­hva­će­no, deo kla­sa iz­nad me­sta za­ra­ze iz­u­mi­re i zr­no osta­je štu­ro.

Pepelnica

U vla­žnim uslo­vi­ma, na za­ra­že­nim kla­so­vi­ma se mo­že ja­vi­ti cr­ven­ka­sta ili ru­ži­ča­sta mi­ce­lij­ska na­vla­ka. Ta­kvi kla­so­vi za­kr­žlja­ju, a za­ra­že­na zr­na su la­ga­na, si­vo mr­ke bo­je, nji­hov sa­dr­žaj po­sta­je bra­šnast.

Su­zbi­ja­nje pe­pel­ni­ce i fu­za­ri­ju­ma, vr­ši se u fa­zi kla­sa­nja i po­če­tak  cve­ta­nja pše­ni­ce, pre­pa­ra­ti­ma na ba­zi Pro­pi­ko­na­zo­la, Te­bu­ko­na­zo­la, Flu­kvin­ko­na­zo­la, Flu­si­la­zo­la, kom­bi­na­ci­ja­ma Ti­o­fa­nat-me­til + Epok­si­ko­na­zol i dru­gim.

 

Sremske novine polažu autorska prava na sve vlastite sadržaje (tekstualne, vizuelne i audio materijale, baze podataka, vizuelizacije baza podataka, baze dokumenata i elektronske prikaze dokumenata i programerski kod). Neovlašćeno korišćenje bilo kog dela portala nije dozvoljeno, smatra se kršenjem autorskih prava i podložno je tužbi.

Najnovije vesti

TRENUTNO NEMA KOMENTARA.

Ostavi komentar

%d bloggers like this: