• subota, 9. decembar 2023.
Zašto svetlo “trepće”?
Hronika | Sremska Mitrovica
0 Komentara

Zašto svetlo “trepće”?

11. april 2011. godine

 

Sijalice trepere

Sremska Mitrovica – Mno­go­broj­ni gra­đa­ni Srem­ske Mi­tro­vi­ce i okol­nih se­la ža­le se du­že vre­me na po­ja­vu “trep­ta­nja sve­tla” u ra­svet­nim te­li­ma svo­jih ku­ća. Da bi do­bi­li od­go­vor na pi­ta­nje za­što do­la­zi do te po­ja­ve, ko­ji joj je uzrok i ima li joj le­ka obra­ti­li su se i “Srem­skim no­vi­na­ma” za po­moć.

Tra­gom re­a­go­va­nja na­ših či­ta­la­ca i su­gra­đa­na pi­ta­li smo o ovom pro­ble­mu u Elek­tro­di­stri­bu­ci­ji “Srem­ska Mi­tro­vi­ca” gde is­ti­ču da ovo, kao i osta­la elek­tro­di­stri­bu­tiv­na pred­u­ze­ća u Sr­bi­ji, elek­trič­nu ener­gi­ju ku­pu­je od JP “Elek­tro­mre­ža Sr­bi­je”. Po­ja­va zbog ko­je su gra­đa­ni zva­li “Srem­ske no­vi­ne” po­zna­ta je i nji­ma. Na­i­me,  po­sled­njih me­se­ci po­ja­vi­le su se pr­vo po­je­di­nač­ne, a ka­sni­je i sve broj­ni­je pri­tu­žbe ku­pa­ca na tre­pe­re­nje ra­svet­nih te­la, sa­zna­je­mo od Đor­đa Fa­o­ra, di­rek­to­ra  Elek­tro­di­stri­bu­ci­je “Srem­ska Mi­tro­vi­ca”.

Ova elek­tro­di­stri­bu­tiv­na ku­ća ni­je osta­la ne­ma na  ta­kve pri­tu­žbe, an­ga­žo­va­la je spe­ci­jal­ne eki­pe rad­ni­ka ko­ji su na od­re­đe­nim me­sti­ma po­sta­vi­le spe­ci­jal­ne ure­đa­je ra­di is­pi­ti­va­nje po­me­nu­te po­ja­ve. Ure­đa­ji su ski­nu­ti i usta­no­vlje­na je va­ri­ja­ci­ja na­po­na elek­trič­ne ener­gi­je.

– Odr­ža­će se za­jed­nič­ki sa­sta­nak sa snab­de­va­čem “Elek­tro­mre­žom Sr­bi­je” da bi se usta­no­vio ta­čan uzrok ove po­ja­ve i na­šlo re­še­nje. Na­da­mo se da će po­ja­va bi­ti eli­mi­ni­sa­na za krat­ko vre­me, a svo­je po­tro­ša­če mo­li­mo za str­plje­nje, po­ru­čio je Đor­đe Fa­or, di­rek­tor ED “Srem­ska Mi­tro­vi­ca”.

S.Đ.

 

 

Sremske novine polažu autorska prava na sve vlastite sadržaje (tekstualne, vizuelne i audio materijale, baze podataka, vizuelizacije baza podataka, baze dokumenata i elektronske prikaze dokumenata i programerski kod). Neovlašćeno korišćenje bilo kog dela portala nije dozvoljeno, smatra se kršenjem autorskih prava i podložno je tužbi.

Najnovije vesti

TRENUTNO NEMA KOMENTARA.

Ostavi komentar

%d bloggers like this: