• ponedeljak, 22. jul 2024.
Ugovori o stipendijama
Hronika | Ruma
0 Komentara

Ugovori o stipendijama

21. april 2011. godine

Goran Vuković i student

Ruma – Na Dan stu­de­na­ta, 4. apri­la, hol Kul­tur­nog cen­tra odi­sao je mla­do­šću, zna­njem i ve­dri­nom: to­ga pro­leć­nog da­na 127 stu­de­na­ta sa te­ri­to­ri­je rum­ske op­šti­ne pot­pi­sa­lo je ugo­vor o sti­pen­di­ra­nju.

Stu­den­ti­ma se obra­tio pred­sed­nik Op­šti­ne Ru­ma Go­ran Vu­ko­vić, uz obra­zlo­že­nje da su sti­pen­di­je ko­je se do­de­lju­ju tri go­di­ne una­zad naj­bo­lja in­ve­sti­ci­ja za bu­duć­nost, Vu­ko­vić je do­dao:

-Sred­stva bu­dže­ta su skrom­na, zah­tev ko­ri­sni­ka je sve ve­ći, pr­vo­bit­ni do­go­vor je bio da se do­de­li sto sti­pen­di­ja, me­đu­tim opre­de­li­li smo i do­dat­na sred­stva za one ko­ji za­do­vo­lja­va­ju kri­te­ri­ju­me, ta­ko da je ko­na­čan broj sti­pen­di­sta 127. Že­lim vam da za­vr­ši­te stu­di­je, da nam se vra­ti­te, a sve to zbog bu­du­ćeg raz­vo­ja rum­ske op­šti­ne.

 

Sremske novine polažu autorska prava na sve vlastite sadržaje (tekstualne, vizuelne i audio materijale, baze podataka, vizuelizacije baza podataka, baze dokumenata i elektronske prikaze dokumenata i programerski kod). Neovlašćeno korišćenje bilo kog dela portala nije dozvoljeno, smatra se kršenjem autorskih prava i podložno je tužbi.

Najnovije vesti

TRENUTNO NEMA KOMENTARA.

Ostavi komentar

%d bloggers like this: