• ponedeljak, 22. jul 2024.
U znaku džeza i bluza
Kultura
0 Komentara

U znaku džeza i bluza

21. april 2011. godine

Tanja Jovićević & Rich Bitch

Sremska Mitrovica – Pro­te­kli vi­kend u Srem­skoj Mi­tro­vi­ci bio je u zna­ku dže­za i blu­za, a po­što­va­o­ci ovih mu­zič­kih sti­lo­va mo­gli su dve ve­če­ri da uži­va­ju u od­lič­nim svir­ka­ma.

Na­i­me, u pe­tak i su­bo­tu odr­žan je še­sti „SM Jazz Blu­es Spring Fest”, je­dan od vo­de­ćih grad­skih kul­tur­nih do­ga­đa­ja, u or­ga­ni­za­ci­ji Po­zo­ri­šta „Do­bri­ca Mi­lu­ti­no­vić”, a pod po­kro­vi­telj­stvom Grad­ske upra­ve za kul­tu­ru i sport.

Fe­sti­val je otvo­rio mi­tro­vač­ki bend sa tra­di­ci­jom du­gom sko­ro tri de­ce­ni­je – „The Gam­blers”, a za­tim je na­stu­pio kvar­tet „De­spe­ra­te Slim & New­ca­sters”, i na kra­ju ve­če­ri – in­ter­na­ci­o­na­li (austrij­sko – ita­li­jan­ski) sa­stav „Wres­snig Cri­vel­la­ro Or­gan Trio”, ko­ji je pu­bli­ku svo­jim ne­sva­ki­da­šnjem na­stu­pom i akro­ba­ci­ja­ma osta­vio bez da­ha.

Dru­ge ve­če­ri Fe­sti­va­la pu­bli­ka je ima­la pri­li­ku da ču­je mla­di bend „The Way Out Or­che­stra, kao i ori­gi­nal­ni „Zerk­man Big Bang”, dok je  čast za­tva­ra­nja Fe­sti­va­la pri­pa­la Ta­nji Jo­vi­će­vić, naj­bo­ljem žen­skom vo­ka­lu sa na­ših pro­sto­ra, ko­ja je na­stu­pi­la sa sa­sta­vom „Rich Bitch”.

– Ovaj fe­sti­val zna­či mno­go za džez i bluz sce­nu u Sr­bi­ji, a za Mi­tro­vi­cu je va­žno što ima Gem­bler­se, od­li­čan bluz bend ko­ji uspe­šno tra­je već sko­ro tri de­ce­ni­je, is­ta­kao je Vla­di­slav Pe­jak, pro­mo­ter blu­za u Sr­bi­ji.

Po re­či­ma Ma­ri­na Ba­le­no­vi­ća, se­lek­to­ra Fe­sti­va­la, ovo­go­di­šnji fe­sti­val je naj­ko­mer­ci­jal­ni­ji i naj­am­bi­ci­o­zni­ji do sa­da, a oče­ki­va­nja su da će iz go­di­ne u go­di­nu bi­ti sve bo­lji.

I.Zo­ra­no­vić

Sremske novine polažu autorska prava na sve vlastite sadržaje (tekstualne, vizuelne i audio materijale, baze podataka, vizuelizacije baza podataka, baze dokumenata i elektronske prikaze dokumenata i programerski kod). Neovlašćeno korišćenje bilo kog dela portala nije dozvoljeno, smatra se kršenjem autorskih prava i podložno je tužbi.

Najnovije vesti

TRENUTNO NEMA KOMENTARA.

Ostavi komentar

%d bloggers like this: