• subota, 13. jul 2024.
Studentsko pozorište
Kultura
0 Komentara

Studentsko pozorište

22. april 2011. godine

Detalj iz predstave

Sremska Mitrovica – U okvi­ru na­sta­ve, stu­den­ti Vi­so­ke ško­le stru­kov­nih stu­di­ja za obra­zo­va­nje vas­pi­ta­ča u Srem­skoj Mi­tro­vi­ci pri­pre­ma­ju i iz­vo­de po­zo­ri­šne pred­sta­ve za de­cu. Od­ne­dav­no u toj Vi­so­koj ško­li po­sto­ji i Stu­dent­sko po­zo­ri­šte kao jed­na od van­na­stav­nih ak­tiv­no­sti. Sva­ke go­di­ne po če­ti­ri, pet pred­sta­va ovo po­zo­ri­šte po­klo­ni de­ci u vr­ti­ći­ma ši­rom Sre­ma. Ove go­di­ne su oda­bra­li naj­bo­lju pred­sta­vu i od­i­gra­li je u grad­skom po­zo­ri­štu u Srem­skoj Mi­tro­vi­ci za gra­đan­stvo. To je pri­mer ka­ko se stu­den­ti prak­tič­no pri­pre­ma­ju za svoj bu­du­ći po­ziv vas­pi­ta­ča.

Stu­dent­sko po­zo­ri­šte Vi­so­ke ško­le stru­kov­nih stu­di­ja za obra­zo­va­nje vas­pi­ta­ča bi­lo je gost na Smo­tri dram­skog stva­ra­la­štva Op­šti­ne Srem­ska Mi­tro­vi­ca. Pri­pre­mu pred­sta­ve od oda­bi­ra tek­sta do igra­nja na sce­ni ura­di­li su stu­den­ti tre­će go­di­ne Vi­so­ke ško­le. Re­ži­ju je ura­dio Ni­ko­la Kr­sma­no­vić, već is­ku­san glu­mac ko­ji je ra­ni­je na­stu­pao u mi­tro­vač­kom po­zo­ri­štu i dram­skim tru­pa­ma. Za sce­no­gra­fi­ju i ko­sti­me se po­bri­nu­la Vi­šnja Vu­ka­ši­no­vić, za mu­zi­ku Mi­li­voj Bo­me­ta je­di­ni stu­dent pr­ve go­di­ne me­đu nji­ma. Za sve­tlo i ton u pred­sta­vi bio je za­du­žen Da­ni­el Bog­da­nov ko­ji je ina­če me­đu mla­đom po­pu­la­ci­jom po­znat kao Di Džej Da­ni­el.

 

Studenti glimci sa direktorkom Visoke škole dr Slađanom Milenković

U pred­sta­vi su glu­mi­li: Ni­ko­la Kr­sma­no­vić – Vuč­ko; Vi­šnja Vu­ka­ši­no­vić – Ba­ki­ca; Sta­ni­sla­va Jo­va­no­vić – Cr­ven­ka­pa; Na­ta­ša Jo­vić – Lo­vac Ti­mo­ti­je; Alek­san­dra Jo­vi­čić – Pu­dli­ca Ca­ca; Ma­ri­na Pe­tro­vić – de­voj­či­ca Ni­na; Da­ni­e­la Bo­šnja­ko­vić – spi­ker. Iako su na­stu­pi­li van kon­ku­ren­ci­ji na smo­tri, se­lek­tor je po­hva­lio pred­sta­vu, ne­ka re­di­telj­ska re­še­nja, dik­ci­ju, scen­ski go­vor i kre­ta­nje.

Stu­dent­sko po­zo­ri­šte je po­ni­klo iz scen­skih ve­žbi u okvi­ru pred­me­ta Me­to­di­ka raz­vo­ja go­vo­ra ali ovaj te­a­tar sin­te­ti­še zna­nja stu­de­na­ta i iz dru­gih obla­sti kao što su li­kov­no i mu­zič­ko. Stu­den­ti – glum­ci su od­i­gra­li pred­sta­vu “Cr­ven­ka­pa i zbu­nje­ni vuk”, ve­se­lu sa­vre­me­nu baj­ku u ko­joj je sve  iz­o­kre­nu­to u od­no­su na sa­dr­žaj po­zna­te baj­ke “Cr­ven­ka­pa”.  Ov­de je vuk pred­sta­vljen kao ne­sreć­no, za­po­sta­vlje­no i pro­go­nje­no bi­će ko­je po­ku­ša­va da se pri­la­go­di sve­tu ko­ji ga okru­žu­je. Vuč­ka je od­lič­no od­i­grao Ni­ko­la Kr­sma­no­vić, a ni osta­tak eki­pe ni­je za­o­sta­jao za njim.

S.N.

Sremske novine polažu autorska prava na sve vlastite sadržaje (tekstualne, vizuelne i audio materijale, baze podataka, vizuelizacije baza podataka, baze dokumenata i elektronske prikaze dokumenata i programerski kod). Neovlašćeno korišćenje bilo kog dela portala nije dozvoljeno, smatra se kršenjem autorskih prava i podložno je tužbi.

Najnovije vesti

TRENUTNO NEMA KOMENTARA.

Ostavi komentar

%d bloggers like this: