• petak, 12. jul 2024.
Smena kadrova DS?
Hronika | Inđija
0 Komentara

Smena kadrova DS?

8. april 2011. godine

 

Goran Ješić

De­ša­va­nja u ”In­ga­su” i oko ”In­ga­sa” su pro­te­klih da­na za­ba­vlja­la in­đij­sku jav­nost. Epi­log de­ša­va­nja se oče­ku­je na da­na­šnjoj sed­ni­ci Skup­šti­ne op­šti­ne ka­da će, ka­ko je naj­vlje­no, do­ći do sme­ne ka­dro­va DS i to ne sa­mo u ovom jav­nom pred­u­ze­ću. Na­ga­đa se o sme­ni de­se­tak lju­di.

– Op­štin­ski od­bor DS je do­neo jed­no­gla­snu od­lu­ku o sme­ni ne­ko­li­ko di­rek­to­ra i čla­no­va uprav­nih od­bo­ra sa tih po­zi­ci­ja. Od­bor ih je po­sta­vio i on ima man­dat da ih sme­ni. Pred­lo­zi su pro­šli na ka­drov­skoj ko­mi­si­ji i oče­ku­jem da bu­du po­tvr­đe­ni na Skup­šti­ni ko­ja je za­ka­za­na za sre­du. Glav­ni raz­log sme­ne je što sma­tra­mo da ni­su do­bro ra­di­li svoj po­sao, ni­su ra­di­li, pre sve­ga, u in­te­re­su gra­đa­na, re­kao je Go­ran Je­šić, pred­sed­nik op­šti­ne In­đi­ja.

O to­me se šu­ška­lo i pre go­di­nu da­na ali je, ka­ko re­če, do­neo po­gre­šnu od­lu­ku i pro­du­žio im man­dat. Ovo će, po nje­go­vim re­či­ma, bi­ti po­če­tak i či­šće­nje re­do­va DS.

 

Sremske novine polažu autorska prava na sve vlastite sadržaje (tekstualne, vizuelne i audio materijale, baze podataka, vizuelizacije baza podataka, baze dokumenata i elektronske prikaze dokumenata i programerski kod). Neovlašćeno korišćenje bilo kog dela portala nije dozvoljeno, smatra se kršenjem autorskih prava i podložno je tužbi.

Najnovije vesti

TRENUTNO NEMA KOMENTARA.

Ostavi komentar

%d bloggers like this: