• petak, 12. jul 2024.
Neće da rade u korist sopstvene štete
Poljoprivreda
0 Komentara

Neće da rade u korist sopstvene štete

15. april 2011. godine

Đor­đe Ne­na­do­vić po­ljo­pri­vred­nik iz Srem­ske Mi­tro­vi­ce, od 1990. go­di­ne in­ten­ziv­no se ba­vi go­ve­dar­stvom.  Ovaj pro­iz­vo­đač mle­ka je do­sko­ra raz­mi­šljao da pro­ši­ri far­mu, ali je od­u­stao i ga­ji 26 mu­znih kra­va.

 

Veliki proizvođači stoke smanjuju broj tovljenika, a mali najavljuju zatvaranje tovilišta

–  Mo­ji pla­no­vi o pro­ši­re­nju far­me mu­znih kra­va sa­če­ka­će bo­lje vre­me, jer dr­ža­va još ne sti­mu­li­še pra­vog po­iz­vo­đa­ča  na pra­vi na­čin. Sve ured­be o sub­ven­ci­ja­ma još ni­su do­ne­te,  a one ko­je su do­ne­te me­ni ni­su baš ja­sne. Čuo sam,  na pri­mer, da tre­ba da se do­ne­se ured­ba ko­jom bi onaj ko ku­pi ste­o­ne ju­ni­ce mo­gao da ostva­ri od­re­đe­ne sub­ven­ci­je. Ja sam za to za­in­te­re­so­van, a nig­de ni­sam mo­gao da sa­znam gde se ste­o­ne ju­ni­ce  na­ba­vlja­ju – ob­ja­šnja­va Ne­na­do­vić, ina­če član Gru­pa­ci­je za sto­čar­stvo pri Srem­skoj pri­vred­noj ko­mo­ri.

Pred­sed­nik Aso­ci­ja­ci­je po­ljo­pri­vred­nih pro­iz­vo­đa­ča Sr­bi­je Bog­dan Šulj­ma­nac iz La­ćar­ka ni­je op­ti­mi­sta ka­da je sto­čar­stvo u pi­ta­nju. Sem ra­tar­stva ba­vi se i sto­čar­stvom,  do­sko­ra je dr­žao  u to­vu 700 ko­ma­da svi­nja, obez­be­dio za njih po­treb­nu  ko­li­či­nu stoč­ne hra­ne,  a sa­da u šta­li ima sve­ga ne­ko­li­ko svi­nja.

– Dr­ža­va bi na­ma sto­ča­ri­ma, bez ob­zi­ra šta to­vi­mo,  tre­ba­la da obez­be­di do­bre sub­ven­ci­je. Za svi­nje bi, po mom mi­šlje­nju, tre­ba­le da bu­du 30 do 40 evra po ko­ma­du da se pro­iz­vod­nja is­pla­ti pod sa­da­šnjim uslo­vi­ma – ka­že Bog­dan Šulj­ma­nac, a Ži­van Vla­di­sa­vlje­vić ta­ko­đe iz La­đar­ka, po­ru­ču­je da je bo­lje da dr­ža­va ne da­je pro­iz­vo­đa­či­ma ni­ka­kvu po­moć već da im obez­be­di uslo­ve ka­kve za­slu­žu­ju.

– Ako ja mo­ram da pro­dam svi­nje po 110 di­na­ra a u nji­ho­vu pro­iz­vod­nju ulo­žim 140 di­na­ra po ki­lo­gra­mu ži­ve me­re gde je tu mo­ja ra­ču­ni­ca – ob­ja­šnja­va Vla­di­sa­vlje­vić.

 

Broj stoke u Sremu

O kri­zi u sto­čar­stvu bi­lo je re­či na za­jed­nič­koj sed­ni­ci dve gru­pa­ci­je Srem­ske pri­vred­ne ko­mo­re či­ji čla­no­vi su ras­pra­vlja­li o raz­vo­ju tr­ži­šta osnov­nih sto­čar­skih pro­iz­vo­da u Sr­bi­ji u kon­tek­stu evrop­skih in­te­gra­ci­ja.

 

Vla­di­mir Vla­o­vić, se­kre­tar ko­mor­skog Od­bo­ra udru­že­nja za agrar ve­li da se na osno­vu di­sku­si­ja mo­že kon­sta­to­va­ti da je sta­nje u ukup­nom sto­čar­stvu i u Sre­mu i u Sr­bi­ji ka­ta­stro­fal­no.

Ne­po­volj­nost sta­nja u sto­čar­stvu po­ve­ća­va april­sko po­sku­plje­nje stru­je ko­je će so­bom po­vu­ći i niz dru­gih po­sku­plje­nja, a ce­na naf­te se me­nja sva­kih me­sec da­na. Za­to ve­li­ki sto­ča­ri na­ja­vlju­ju sma­nje­nje bro­ja svi­nja i go­ve­da u to­vu, a ma­li  pro­iz­vo­đa­či na­ja­vlju­ju ili već za­tva­ra­ju svo­je objek­te.

Sto­ča­ri upo­zo­ra­va­ju na uvoz ži­ve sto­ke iz Ma­ke­do­ni­je i me­sa iz Ma­đar­ske ili za­pad­no­e­vrop­skih ze­ma­lja. Upo­zo­ra­va­ju da se tu ra­di o pro­ble­ma­tič­nom me­su ko­je je na gra­ni­ci ro­ka za ljud­sku upo­tre­bu. Pro­iz­vo­đa­či pri­me­ću­ju i ne­go­du­ju zbog ka­šnje­nje sub­ve­ni­ja. Oni ipak ne oče­ku­ju mno­go od dr­ža­ve zbog ne­znat­no  po­ve­ća­nog agra­ra­nog bu­dže­ta za ovu go­du­nu, ali sma­tra­ju da ako ho­će­mo da se po­re­di­mo i pri­bli­ži­mo ze­mlja­ma EU mo­ra­mo da  se na njih ugle­da­mo. Jer, na za­pa­du se do­no­si še­sto­go­di­šnji agrar­ni bu­džet kod nas go­di­šnji,  za­to na­ši pro­iz­vođ­ljči če­sto ne zna­ju šta da pro­iz­vo­de ni­ti za šta da se opre­de­le.

S.Đa­ko­vić

Sremske novine polažu autorska prava na sve vlastite sadržaje (tekstualne, vizuelne i audio materijale, baze podataka, vizuelizacije baza podataka, baze dokumenata i elektronske prikaze dokumenata i programerski kod). Neovlašćeno korišćenje bilo kog dela portala nije dozvoljeno, smatra se kršenjem autorskih prava i podložno je tužbi.

Najnovije vesti

TRENUTNO NEMA KOMENTARA.

Ostavi komentar

%d bloggers like this: