• sreda, 29. novembar 2023.
Hronika | Ruma
0 Komentara

Pomoć u građevinskom materijalu

21. april 2011. godine

Ruma – Ka­ko po­mo­ći naj­u­gro­že­ni­jim ka­te­go­ri­ja­ma iz­be­gli­ca i in­ter­no ra­se­lje­nih li­ca ko­ja ži­ve na te­ri­to­ri­ji rum­ske op­šti­ne, bi­la je te­ma o ko­joj se 5. apri­la raz­go­va­ra­lo u Ru­mi.

Pro­je­kat po­mo­ći u gra­đe­vin­skom ma­te­ri­ja­lu za iz­be­gla i prog­na­na li­ca pre­zen­to­va­li su čla­no­vi Dan­skog sa­ve­ta za iz­be­gli­ce ko­ji je part­ner Vi­so­kog ko­me­sa­ri­ja­ta UN.

To­kom pre­zen­ta­ci­je na­gla­še­no je da pra­vo uče­šća na kon­kur­su, ko­ji će bi­ti otvo­ren od 7. do 29. apri­la, ima­ju iz­be­gla i in­ter­no ra­se­lje­na li­ca ko­ja po­se­du­ju već za­po­če­ti obje­kat. Po­moć se ogle­da u na­bav­ci gra­đe­vin­skog ma­te­ri­ja­la, sto­la­ri­je, elek­tro­ma­te­ri­ja­la, sa­ni­ta­ri­ja. Gra­đe­vin­ski ma­te­ri­jal će sti­ći to­kom ju­na ili ju­la, ta­ko da će se ra­do­vi mo­ći za­vr­ši­ti do kra­ja gra­đe­vin­ske se­zo­ne.

Sremske novine polažu autorska prava na sve vlastite sadržaje (tekstualne, vizuelne i audio materijale, baze podataka, vizuelizacije baza podataka, baze dokumenata i elektronske prikaze dokumenata i programerski kod). Neovlašćeno korišćenje bilo kog dela portala nije dozvoljeno, smatra se kršenjem autorskih prava i podložno je tužbi.

Najnovije vesti

TRENUTNO NEMA KOMENTARA.

Ostavi komentar

%d bloggers like this: