• petak, 12. jul 2024.
Pohvale opštini
Hronika | Stara Pazova
0 Komentara

Pohvale opštini

21. april 2011. godine

Na pocetku romska himna "Đelem đelem"

Stara Pazova – U če­tvr­tak, 7. apri­la obe­le­že­na je go­di­šnji­ca ra­da Kan­ce­la­ri­je za in­klu­zi­ju Ro­ma Op­šti­ne Sta­ra Pa­zo­va, ujed­no i Svet­ski dan Ro­ma 8. april i pr­vi put odr­ža­na jav­na tri­bi­na po­vo­dom me­se­ca rom­sko žen­skog ak­ti­vi­zma. Ko­or­di­na­tor Kan­ce­la­ri­je Bra­ni­slav Jo­va­no­vić oce­nio je da je Kan­ce­la­ri­ja za in­klu­zi­ju Ro­ma u ve­li­koj me­ri po­sti­gla ci­lje­ve ko­je je po­sta­vi­la pro­šle go­di­ne ka­da je po­če­la s ra­dom i ko­ji su u skla­du s Na­ci­o­nal­nom stra­te­gi­jom o una­pre­đe­nju po­lo­ža­ja Ro­ma. Upu­tiv­ši če­stit­ke za pr­vi ro­đen­dan Kan­ce­la­ri­je i Svet­ski dan Ro­ma, pred­sed­nik op­šti­ne Go­ran Jo­vić iz­ra­zio uve­re­nje da će ova in­sti­tu­ci­ja u na­red­noj go­di­ni po­ka­za­ti još bo­lje re­zul­ta­te u re­ša­va­nju pro­ble­ma rom­ske na­ci­o­nal­ne za­jed­ni­ce u sta­ro­pa­zo­vač­koj op­šti­ni.

– Že­lim da sle­de­će go­di­ne mo­že­mo da ka­že­mo da su pra­va Ro­ma ve­ća ne­go što su da­nas. Op­šti­na Sta­ra Pa­zo­va, će se tru­di­ti da na­sta­vi do­bar trend kad je u pi­ta­nju uklju­či­va­nje rom­ske po­pu­la­ci­je, ne sa­mo u one osnov­ne in­sti­tu­ci­je, ne­go i u dru­štve­ni ži­vot. I to je mo­ja po­ru­ka svim Ro­mi­ma -, re­kao je pred­sed­nik Jo­vić i do­dao da će uči­ni­ti sve da rom­ska za­jed­ni­ca bu­de pot­pu­no rav­no­prav­na sa svim na­ro­di­ma, ma gde da ži­ve na te­ri­to­ri­ji sta­ro­pa­zo­vač­ke op­šti­ne.

Du­ško Jo­va­no­vić, di­rek­tor Kan­ce­la­ri­je za in­klu­zi­ju Ro­ma Voj­vo­di­ne po­hva­lio je Op­šti­nu Sta­ru Pa­zo­vu jer je me­đu pr­vi­ma u Voj­vo­di­ni pre­po­zna­la zna­čaj in­te­gra­ci­je Ro­ma u in­sti­tu­ci­je, re­kav­ši da je “op­šti­na za pri­mer”. Ina­če, u pro­te­kloj go­di­ni sta­ro­pa­zo­vač­koj Kan­ce­la­ri­ji obra­ti­lo se ukup­no 1.030 rom­skih gra­đa­na s raz­li­či­tim zah­te­vi­ma i po­tre­ba­ma i svi­ma je pre­po­ru­či­va­no gde i ka­ko da re­še svoj pro­blem.

Sremske novine polažu autorska prava na sve vlastite sadržaje (tekstualne, vizuelne i audio materijale, baze podataka, vizuelizacije baza podataka, baze dokumenata i elektronske prikaze dokumenata i programerski kod). Neovlašćeno korišćenje bilo kog dela portala nije dozvoljeno, smatra se kršenjem autorskih prava i podložno je tužbi.

Najnovije vesti

TRENUTNO NEMA KOMENTARA.

Ostavi komentar

%d bloggers like this: