• ponedeljak, 22. jul 2024.
Hronika | Inđija
0 Komentara

O sanitarnoj deponiji

8. april 2011. godine

Na sed­ni­ci Op­štin­skog ve­ća odr­ža­noj pro­šle sre­de raz­ma­tra­na je in­for­ma­ci­ja o sta­nju pro­jekt­ne do­ku­men­ta­ci­je, do­zvo­le za grad­nju i na­či­ni­ma fi­nan­si­ra­nja sa­ni­tar­ne de­po­ni­je či­ja iz­grad­nja ovog pro­le­ća tre­ba da kre­ne u In­đi­ji. Do­bi­je­na je do­zvo­la za lo­ka­ci­ju, idej­ni pro­je­kat je na re­vi­zi­ji, u to­ku je iz­ra­da eko­lo­ške stu­di­je, in­for­mi­sa­la je Iva­na Ka­ran, di­rek­tor JP ”In­grin” In­đi­ja pod či­jim okri­ljem će bi­ti sa­ni­tar­na de­po­ni­ja. Na is­toj sed­ni­ci pri­hva­ćen je pred­log Go­ra­na Je­ši­ća, pred­sed­ni­ka op­šti­ne da se džip ko­ji je ko­ri­stio ustu­pi na­čel­ni­ku Po­li­cij­ske upra­ve u Srem­skoj Mi­tro­vi­ci a po zah­te­vu srem­sko­mi­tro­vač­ke po­li­ci­je. Ovo ni­je pr­vi put da op­šti­na In­đi­ja po­li­ci­ji po­kla­nja auto­mo­bi­le.

 

 

Sremske novine polažu autorska prava na sve vlastite sadržaje (tekstualne, vizuelne i audio materijale, baze podataka, vizuelizacije baza podataka, baze dokumenata i elektronske prikaze dokumenata i programerski kod). Neovlašćeno korišćenje bilo kog dela portala nije dozvoljeno, smatra se kršenjem autorskih prava i podložno je tužbi.

Najnovije vesti

TRENUTNO NEMA KOMENTARA.

Ostavi komentar

%d bloggers like this: