• ponedeljak, 22. jul 2024.
“Eaton” lider radničkog sporta
Sport
0 Komentara

“Eaton” lider radničkog sporta

7. april 2011. godine

Radnici sportisti "Eatona" i ove godine očekuju dobre rezultate

Sremska Mitrovica – Pri­va­ti­za­ci­ja je uči­ni­la da je rad­nič­ki sport po­čeo da ma­lak­sa­va, a u ne ma­lom bro­ju i fir­me. Ne­ka­da ve­li­ke fir­me da grad­skom pod­ruč­ju Srem­ska Mi­tro­vi­ca, kao „Ma­troz“, Še­će­ra­na, ili MIV, re­ci­mo vi­še i ne po­sto­je a svo­je­vre­me­no su bi­le per­ja­ni­ce rad­nič­kog spor­ta na ovim pro­sto­ri­ma.

Sa­svim dru­ga­či­ja je sli­ka u mi­tro­vač­kom po­go­nu kon­cer­na „Eaton“ ko­ji za­po­šlja­va go­to­vo hi­lja­du rad­ni­ka.

– Mi smo dru­štve­no od­go­vor­na fir­ma. Ne sa­mo što ured­no i na vre­me is­pu­nja­va­mo sve fi­nan­sij­ske oba­ve­ze pre­ma na­šim rad­ni­ci­ma, ko­ji su i sin­di­kal­no or­ga­ni­zo­va­ni, već u sklo­pu ukup­ne so­ci­jal­ne bri­ge, du­žnu pa­žnju po­sve­ću­je­mo naj­sto­ja­nji­ma da na što ra­ci­o­nal­ni­ji na­čin pro­vo­de i svo­je slo­bod­no vre­me. To je i bio osnov­ni raz­log da se uklju­či­mo u su­stem rad­nič­ko-sport­skih ak­tiv­no­sti na grad­skom ni­vou. Ured­no is­pu­nja­va­mo oba­ve­ze ka­da je reč o ko­ti­za­ci­ji za te ak­tiv­no­sti,a za na­še rad­ni­ke ko­ji se tak­mi­če obez­be­di­li smo svu po­treb­nu opre­mu, ka­že za­me­nik ge­ne­ral­nog di­rek­to­ra „Eaton“ za Sr­bi­ju Dra­gan Ta­dić.

„Eaton“  se uklju­čio u rad­nič­ko-sport­ske ak­tiv­no­sti na grad­skom ni­vou 2009. go­di­ne. Na­stu­pi­la su 94 rad­ni­ka-spor­ti­ste u po­je­di­nim di­sci­pli­na­ma u ekip­noj i po­je­di­nač­noj kon­ku­ren­ci­ji.

No, već sle­de­će go­di­ne „Eaton“  na ovom pla­nu po­sti­že sna­žan uspon. Za­hva­lju­ju­ći vr­snim re­zul­ta­ti­ma u ekip­noj i po­je­di­nač­noj kon­ku­ren­ci­ji, sto­ti­nak nje­go­vih rad­ni­ka-spor­ti­sta po­sta­ju šam­pi­o­ni ne sa­mo Gra­da, već i či­ta­vog Sre­ma. I u an­ke­ti na­šeg li­sta „Eaton“ je pro­gla­šen za naj­bo­lji ko­lek­tiv na ni­vou Srem­ske  zo­ne.

Tak­mi­če­nja u već uve­li­ko pče­la i u okvi­ru no­vog ci­klu­sa, a, na­rav­no, na nji­ma po­no­vo na­stu­pa­ju i „Ito­nov­ci“.

– Pro­šle se­zo­ne, re­ci­mo, bi­li smo naj­bo­lji u ekip­noj kon­ku­ren­ci­ji u ma­lom fud­ba­lu, žen­skoj od­boj­ci, ba­ske­tu, a ostva­ri­li smo i niz me­da­lja u po­je­di­nač­noj kon­ku­ren­ci­ji. Ove go­di­ne je i za­vr­šni­ca po­kra­jin­ske Olim­pi­ja­de rad­nič­ko-sport­skih ak­tiv­no­sti u Bač­koj Pa­lan­ci. Na njoj će si­gur­no na­stu­pi­ti na­ših 17, a mo­gu­će je i 25 rad­ni­ka – is­tič­ke ko­or­di­na­tor rad­nič­ko-sport­ske ak­tiv­no­sti u „Eato­nu“  Alek­san­dar Za­fi­rov­ski.

Fir­ma će u sa­rad­nji s Gra­dom omo­gu­ći­ti da uče­sni­ci Olim­pi­ja­de bu­du na od­go­va­ra­ju­ći na­čin opre­mlje­ni za to ve­li­ko tak­mi­če­nje.

Kao naj­ve­ći pro­blem u or­ga­ni­za­ci­ji ovog tak­mi­če­nja, u „Eato­nu“  is­ti­ču či­nje­ni­cu da se ter­mi­ni nji­ho­vog odr­ža­va­nja če­sto ne zna­ju bar ne­ko­li­ko ne­de­lja ra­ni­je. Ta­ko se de­si da se o to­me oba­ve­ste dan-dva pred sa­mo tak­mi­če­nje, ta­ko da ni­je jed­no­stav­no obez­be­di­ti za­me­nu za one ko­ji tre­ba da se nad­me­ću u po­je­di­nim di­sci­pli­na­ma.

Do­sa­da­šnji iz­u­zet­ni re­zul­ta­ti ostva­re­ni u ve­o­ma krat­kom pe­ri­o­du, da­ju re­al­nu na­du da će se rad­ni­ci-spor­ti­sti „Eato­na“ iz Bač­ke Pa­lan­ke vra­ti­ti s ne­kim vred­nim pri­zna­njem.

S. Lov­ča­nin

 

Sremske novine polažu autorska prava na sve vlastite sadržaje (tekstualne, vizuelne i audio materijale, baze podataka, vizuelizacije baza podataka, baze dokumenata i elektronske prikaze dokumenata i programerski kod). Neovlašćeno korišćenje bilo kog dela portala nije dozvoljeno, smatra se kršenjem autorskih prava i podložno je tužbi.

Najnovije vesti

TRENUTNO NEMA KOMENTARA.

Ostavi komentar

%d bloggers like this: