• nedelja, 14. jul 2024.
Difenbahija
Zabava
0 Komentara

Difenbahija

7. april 2011. godine

Difenbahija

Jed­na od naj­de­ko­ra­tiv­ni­jih sob­nih bi­lja­ka, krup­nih ze­le­nih li­sto­va pro­ša­ra­nih žu­tim u vi­še kom­bi­na­ci­ja. Ra­ste ve­o­ma br­zo pa joj je po­treb­no vi­še pro­sto­ra i če­sto pre­sa­đi­va­nje, pri­ja joj če­sto za­li­va­nje i oro­ša­va­nje kao i do­sta sve­tlo­sti. Ne pod­no­si pre­ja­ku to­plo­tu, di­rekt­nu iz­lo­že­nost sun­če­voj sve­tlo­sti i pro­ma­ju. Sa­dr­ži otrov pa je po­treb­no za­šti­ti ru­ke to­kom ne­ge i po­sta­vi­ti je na me­sto van do­ma­ša­ja de­ce. Ne­ke vr­ste mo­gu da do­stig­nu vi­si­nu i do 1.80 m , nji­ma je neo­p­hod­no obez­be­di­ti me­ha­nič­ku pot­po­ru npr. de­ko­ra­tiv­ni štap za ko­ji će­te je pri­ve­za­ti. U pro­le­će i le­to (vre­me ve­ge­ta­ci­je) neo­p­hod­no je pri­hra­nji­va­nje i to na sva­kih 14 da­na.

 

 

Sremske novine polažu autorska prava na sve vlastite sadržaje (tekstualne, vizuelne i audio materijale, baze podataka, vizuelizacije baza podataka, baze dokumenata i elektronske prikaze dokumenata i programerski kod). Neovlašćeno korišćenje bilo kog dela portala nije dozvoljeno, smatra se kršenjem autorskih prava i podložno je tužbi.

Najnovije vesti

TRENUTNO NEMA KOMENTARA.

Ostavi komentar

%d bloggers like this: