• petak, 12. jul 2024.
Damari pesničkih duša
Kultura
0 Komentara

Damari pesničkih duša

8. april 2011. godine

Predstavljanje beočinske poetske scene

Beočin – Kul­tur­no-umet­nič­ko dru­štvo “Bri­le” u Be­o­či­nu, za­pra­vo čla­no­vi nje­go­vog knji­žev­nog klu­ba, pred­sta­vi­li su jav­no­sti svoj pe­ti po re­du zbor­nik sti­ho­va, po­et­sku pa­no­ra­mu pod na­slo­vom Da­ma­ri du­še. U pre­pu­noj op­štin­skoj sa­li, 15. mar­ta, o no­voj knji­zi su go­vo­ri­li  pri­re­đi­va­či Se­ku­la Pe­tro­vić i Ne­delj­ko Ter­zić, pi­sac po­go­vo­ra Mi­li­jan De­spo­to­vić i vo­di­telj­ka pro­gra­ma Rat­ka Du­lić. Ve­ći­na od dva­de­se­tak za­stu­plje­nih pe­sni­ka, ko­ji su mo­gli da do­đu na ovu svo­je­vr­snu svet­ko­vi­nu le­pe re­či, pro­či­ta­la je svo­je sti­ho­ve, a Sla­vi­ca Ni­ći­fo­ro­vić – Ve­se­li­no­vić i pe­smu po­sve­će­nu idej­nom tvor­cu po­sled­nja če­ti­ri be­o­čin­ska zbor­ni­ka, ured­ni­ku Se­ku­li Pe­tro­vi­ću. Pred­sed­nik Uprav­nog od­bo­ra KUD “Bri­le” Ra­do­van Đu­ri­čin po­hva­lio se broj­nim ak­tiv­no­sti­ma Dru­štva to­kom pro­te­klih ne­ko­li­ko me­se­ci.

D. P.

Sremske novine polažu autorska prava na sve vlastite sadržaje (tekstualne, vizuelne i audio materijale, baze podataka, vizuelizacije baza podataka, baze dokumenata i elektronske prikaze dokumenata i programerski kod). Neovlašćeno korišćenje bilo kog dela portala nije dozvoljeno, smatra se kršenjem autorskih prava i podložno je tužbi.

Najnovije vesti

TRENUTNO NEMA KOMENTARA.

Ostavi komentar

%d bloggers like this: