Hektari neće ostati u parlogu

Ostva­rio sam sno­ve

Zna­li sa­mo za po­be­de