„Bo­gat­stvo raz­li­či­to­sti“

Ve­li­ka svir­ka na tr­gu

Atle­ti­ča­ri­ma mi­li­on di­na­ra

Sre­mu drugo mesto

Da­cin hod po mu­ka­ma

Sa­va je na­še mo­re

Traj­ni pe­čat ugled­nog ga­le­ri­ste