Radikalizacija protesta ?

Čortanovačka crkva

San i ja­va o ro­bo­tu pri­ja­te­lju

Mo­gu li caj­ke bi­ti čed­ne?

Me­đu­sob­no „ku­su­ra­nje“