Poginula 70-godišnja žena

Zva­li su ga sreć­ni ar­he­o­log

Nov­ci u ru­ka­ma ne­struč­nih lju­di

Ru­si i Ame­ri raz­bi­ja­ju be­ton