Ki­ša po­mo­gla pše­ni­ci

Re­al­no 800 no­vih rad­nih me­sta

Ce­na vo­de je – is­pod ce­ne

Oze­le­nja­va­nje op­šti­ne

Hektari neće ostati u parlogu