No­vi broj „Sun­ča­nog sa­ta“

Kralj iz car­skog gra­da

Bi­će do­volj­no še­će­ra

Oče­ku­je se vi­še od 100 eki­pa

Vre­me je za zim­ski re­žim ne­ge

Doček uz „Ateist rep“