Ostva­re­nje bu­dže­ta 55 od­sto

Do kra­ja go­di­ne re­ba­lans bu­dže­ta

Na­si­lje nad de­com

Više starih traži pomoć

No­vi as­falt na ko­lo­vo­zu

Že­na – mag­net !

Či­je su rum­ske nji­ve?