Mo­za­i­ci­ma se vra­ća sta­ri sjaj 

Srem­ci ni­su za­o­sta­ja­li

Pro­je­kat za iz­grad­nju vo­do­tor­nja

Se­tva pše­ni­ce pri sa­mom kra­ju