Baj­ka­ma se ži­vot ka­že

Uče­nje i od­mor me­đu sli­ka­ma

Rad­na me­sta za 30 ne­za­po­sle­nih

Knji­zi se ne mo­že – ni­šta

Voj­ska tra­ži pa­re ili sta­no­ve