I ragbi u porodici sportova?

<p style="text-align: justify;"> - Su­de­ći po na­ja­va­ma, ali i ak­tu­el­nim zbi­va­nji­ma, Ru­ma bi usko­ro mo­gla po­sta­ti bo­ga­ti­ja za je­dan no­vi rag­bi tim. To je po­ru­ka kon­fe­ren­ci­je za no­vi­na­re ko­ja je

Tri medalje za Oazu

<p style="text-align: justify;"></p> <strong> </strong> <p style="text-align: justify;"> - Na Me­đu­na­rod­nom pli­vač­kom mi­tin­gu „La­za Stoj­šić 2011“  u Be­če­ju, iz­van­red­ne re­zul­ta­te ostva­ri­li su čla­no­vi Pli­vač­kog klu­ba Oaza iz Srem­ske Mi­tro­vi­ce ko­ji su osvo­ji­li tri

Dobar start Sirmijuma

<p style="text-align: justify;"></p> <strong> </strong> <p style="text-align: justify;"> - U Srem­skoj Mi­tro­vi­ci ne­dav­no je po­čeo sa ra­dom te­kvon­do klub Sir­mi­jum. U klu­bu se po­red sport­ske bor­be ve­žba­ju i for­me (teh­nič­ka di­sci­pli­na u ko­joj

Domaćini evropskog prvenstva

<p style="text-align: justify;"></p> <strong> </strong> <p style="text-align: justify;"> - In­đi­ja će po­red Be­o­gra­da, No­vog Sa­da i Sme­de­re­va, bi­ti je­dan od do­ma­ći­na Evrop­skog pr­ven­stva za ka­de­te u fud­ba­lu „Sr­bi­ja 2011.“  ko­je će se odr­ža­ti

Fudbal – Prva liga Srbije

: Lazarevac: Kolubara - Big Bul Radnički 2:0, Zemun: Teleoptik - Mladi radnik 3:0, Novi Sad: Proleter - Mladost 1:1, Niš: Sinđelić - Novi Pazar 1:3, Vranje: Dinamo - Radnički

Džudo – Medalje Sremcima

- Sremski džudisti ostvarili su značajne uspehe na Prvenstvu Srbije za mlađe pionirke i pionire u Kikindi na kome je nastupilo 178 takmičara iz 52 kluba. – mlađi pioniri

Fudbal – Jelen Super liga

- BSK - Inđija 4:0, Jagodina - Javor 0:1, Smederevo - Metalac 1:0, Vojvodina - Sloboda Point Sevojno 3:1, Borac - Hajduk 1:0, Rad - OFK Beograd 2:0, Spartak

Pobeda inđijske Gimnazije

<p style="text-align: justify;"> - Uče­ni­ci Gim­na­zi­je iz In­đi­je po­bed­ni­ci su Okru­žnog pr­ven­stva sred­njih ško­la s pod­ruč­ja se­dam srem­skih op­šti­na. Fud­ba­le­ri Gim­na­zi­je iz In­đi­je naj­pre su po­be­di­li vr­šnja­ke iz Pe­ći­na­ca, po­tom