Futsal i u Mitrovici

<p style="text-align: justify;"> - Klub ma­log fud­ba­la De­us fut­sal osno­van je  de­cem­bar pro­šle go­di­ne u 2010. go­di­ne u Srem­skoj Mi­tro­vi­ci kao pr­vi fut­sal klub u Sre­mu ko­ji će se na

Rekorderi na okupu

<p style="text-align: justify;">- Na atlet­skom sta­di­o­nu u Srem­skoj Mi­tro­vi­ci u to­ku su me­đu­na­rod­ne sport­ske pri­pre­me, tač­ni­je re­gi­o­nal­ni atlet­ski kamp „Sir­mi­jum 2011“ u or­ga­ni­za­ci­ji „Gru­pe Lon­don 2012“, kao re­gi­o­nal­nog udru­že­nja vr­hun­skih

Osvojili 298 medalja i 10 pehara

- Od svih spor­to­va u se­lu, džu­do je na­vi­še do­pri­neo da se ime La­ćar­ka pro­ne­se ši­rom ze­mlje i Evro­pe. Za­to su za­slu­žni mno­gi na­ši tak­mi­ča­ri, a po­seb­no že­lim da

„Beogradski pobednik“

- Srem­ska Mi­tro­vi­ca bi­la je do­ma­ćin če­tvrt­fi­nal­nih bor­bi Me­đu­na­rod­nog bok­ser­skog tur­ni­ra „Be­o­grad­ski po­bed­nik“. Reč je o tur­ni­ru s naj­du­žom tra­di­ci­jom u na­šoj ze­mlji, s ob­zi­rom da je sa­da odr­žan

Četiri veka Jednote

- Fud­bal­ski klub jed­no­ta, ugle­dan i pri­me­ran sport­ski ko­lek­tiv iz Ši­da, pro­sla­vio je sre­di­nom me­se­ca 40 go­di­na po­sto­ja­nja. Pro­sla­vu su uve­li­ča­li i go­sti iz FK Bu­duć­nost iz Glo­ža­na, kao

Nadmoćni Kupinci

<p style="text-align: justify;">Na Škol­skom  pr­ven­stvu op­šti­ne u ru­ko­me­tu, odr­ža­nom u Obre­žu, u obe kon­ku­ren­ci­je po­be­di­la je OŠ „Mi­len­ko Ver­kić Ne­ša“ iz Ku­pi­no­va ko­ja će pred­sta­vlja­ti op­šti­nu na Zon­skom pr­ven­stvu.</p> <p style="text-align:

Zapaženi Inđijci

<p style="text-align: justify;">&nbsp;</p> <p style="text-align: justify;"> - Ka­ra­ti­sti in­đij­skog Že­le­zni­ča­ra" ostva­ri­li su za­pa­že­ne re­zul­ta­te na "Tro­fe­ju Bač­ka Pa­lan­ka 2011.". Iva­na Mo­mi­ro­vić je osvo­ji­la je dru­go me­sto u II ni­vou u ja­koj

Medalje Mitrovčanima

<p style="text-align: justify;"> <p style="text-align: justify;">Na ne­dav­no odr­ža­nom zva­nič­nom Pr­ven­stvu Sr­bi­je u sa­ve­te bok­su, Sr­đan Va­si­lić iz srem­sko­mi­tro­vač­kog Kin­ga je osvo­jio pr­vo me­sto u ka­te­go­ri­ji do 65kg, dok je ka­det­ki­nja Na­ta­ša