Nadmoćni Kupinci

<p style="text-align: justify;">Na Škol­skom  pr­ven­stvu op­šti­ne u ru­ko­me­tu, odr­ža­nom u Obre­žu, u obe kon­ku­ren­ci­je po­be­di­la je OŠ „Mi­len­ko Ver­kić Ne­ša“ iz Ku­pi­no­va ko­ja će pred­sta­vlja­ti op­šti­nu na Zon­skom pr­ven­stvu.</p> <p style="text-align:

Zapaženi Inđijci

<p style="text-align: justify;">&nbsp;</p> <p style="text-align: justify;"> - Ka­ra­ti­sti in­đij­skog Že­le­zni­ča­ra" ostva­ri­li su za­pa­že­ne re­zul­ta­te na "Tro­fe­ju Bač­ka Pa­lan­ka 2011.". Iva­na Mo­mi­ro­vić je osvo­ji­la je dru­go me­sto u II ni­vou u ja­koj

Medalje Mitrovčanima

<p style="text-align: justify;"> <p style="text-align: justify;">Na ne­dav­no odr­ža­nom zva­nič­nom Pr­ven­stvu Sr­bi­je u sa­ve­te bok­su, Sr­đan Va­si­lić iz srem­sko­mi­tro­vač­kog Kin­ga je osvo­jio pr­vo me­sto u ka­te­go­ri­ji do 65kg, dok je ka­det­ki­nja Na­ta­ša

I ragbi u porodici sportova?

<p style="text-align: justify;"> - Su­de­ći po na­ja­va­ma, ali i ak­tu­el­nim zbi­va­nji­ma, Ru­ma bi usko­ro mo­gla po­sta­ti bo­ga­ti­ja za je­dan no­vi rag­bi tim. To je po­ru­ka kon­fe­ren­ci­je za no­vi­na­re ko­ja je

Tri medalje za Oazu

<p style="text-align: justify;"></p> <strong> </strong> <p style="text-align: justify;"> - Na Me­đu­na­rod­nom pli­vač­kom mi­tin­gu „La­za Stoj­šić 2011“  u Be­če­ju, iz­van­red­ne re­zul­ta­te ostva­ri­li su čla­no­vi Pli­vač­kog klu­ba Oaza iz Srem­ske Mi­tro­vi­ce ko­ji su osvo­ji­li tri

Dobar start Sirmijuma

<p style="text-align: justify;"></p> <strong> </strong> <p style="text-align: justify;"> - U Srem­skoj Mi­tro­vi­ci ne­dav­no je po­čeo sa ra­dom te­kvon­do klub Sir­mi­jum. U klu­bu se po­red sport­ske bor­be ve­žba­ju i for­me (teh­nič­ka di­sci­pli­na u ko­joj

Domaćini evropskog prvenstva

<p style="text-align: justify;"></p> <strong> </strong> <p style="text-align: justify;"> - In­đi­ja će po­red Be­o­gra­da, No­vog Sa­da i Sme­de­re­va, bi­ti je­dan od do­ma­ći­na Evrop­skog pr­ven­stva za ka­de­te u fud­ba­lu „Sr­bi­ja 2011.“  ko­je će se odr­ža­ti

Fudbal – Prva liga Srbije

: Lazarevac: Kolubara - Big Bul Radnički 2:0, Zemun: Teleoptik - Mladi radnik 3:0, Novi Sad: Proleter - Mladost 1:1, Niš: Sinđelić - Novi Pazar 1:3, Vranje: Dinamo - Radnički