Na do­hvat svet­ske me­da­lje

Osno­van pre vi­še od po­la ve­ka, Ka­ja­ka­ški klub Val naj­tro­fej­ni­ji je sport­ski ko­lek­tiv u gra­du na Sa­vi. Osvo­jio je broj­na vred­na pri­zna­nja u ekip­noj i po­je­di­nač­noj kon­ku­ren­ci­ji na do­ma­ćoj i

Za­log za bu­duć­nost srp­skog spor­ta

- Pre­se­ca­njem vrp­ce ''Or­lo­vi'' su u su­bo­tu u Sta­roj Pa­zo­vi do­bi­li svo­ju Na­ci­o­nal­nu ku­ću fud­ba­la. U pri­su­stvu broj­nih zva­ni­ca iz sve­ta fud­ba­la, ovaj tre­nu­tak su ozva­ni­či­li Jo­zef Bla­ter, pred­sed­nik

Futsal za maturantski bal

Prvi maturantski turnir u futsalu „TIMS 2011“ igra se u hali Prehrambeno-šumarske i hemijske škole od 9. do 13.maja. Na turniru učestvuje 19 ekipa iz svih srednjih škola. Prvoplasirana ekipa

Futsal i u Mitrovici

<p style="text-align: justify;"> - Klub ma­log fud­ba­la De­us fut­sal osno­van je  de­cem­bar pro­šle go­di­ne u 2010. go­di­ne u Srem­skoj Mi­tro­vi­ci kao pr­vi fut­sal klub u Sre­mu ko­ji će se na

Rekorderi na okupu

<p style="text-align: justify;">- Na atlet­skom sta­di­o­nu u Srem­skoj Mi­tro­vi­ci u to­ku su me­đu­na­rod­ne sport­ske pri­pre­me, tač­ni­je re­gi­o­nal­ni atlet­ski kamp „Sir­mi­jum 2011“ u or­ga­ni­za­ci­ji „Gru­pe Lon­don 2012“, kao re­gi­o­nal­nog udru­že­nja vr­hun­skih

Osvojili 298 medalja i 10 pehara

- Od svih spor­to­va u se­lu, džu­do je na­vi­še do­pri­neo da se ime La­ćar­ka pro­ne­se ši­rom ze­mlje i Evro­pe. Za­to su za­slu­žni mno­gi na­ši tak­mi­ča­ri, a po­seb­no že­lim da

„Beogradski pobednik“

- Srem­ska Mi­tro­vi­ca bi­la je do­ma­ćin če­tvrt­fi­nal­nih bor­bi Me­đu­na­rod­nog bok­ser­skog tur­ni­ra „Be­o­grad­ski po­bed­nik“. Reč je o tur­ni­ru s naj­du­žom tra­di­ci­jom u na­šoj ze­mlji, s ob­zi­rom da je sa­da odr­žan

Četiri veka Jednote

- Fud­bal­ski klub jed­no­ta, ugle­dan i pri­me­ran sport­ski ko­lek­tiv iz Ši­da, pro­sla­vio je sre­di­nom me­se­ca 40 go­di­na po­sto­ja­nja. Pro­sla­vu su uve­li­ča­li i go­sti iz FK Bu­duć­nost iz Glo­ža­na, kao