Dra­ga­na ponovo naj­bo­lja

Re­pre­zen­ta­ci­ja Sr­bi­je osvo­ji­la je tre­će me­sto u kon­ku­ren­ci­ji osam eki­pa na Pr­ven­stvu Evro­pe (dru­ga li­ga), ko­je je pro­te­klog vi­ken­da odr­ža­no u No­vom Sa­du, ali ni­je us­pe­la da se pla­si­ra u

Ma­ri­ja i Ni­ko­la pu­tu­ju u Esto­ni­ju

- Na ovo­go­di­šnjem Evrop­skom pr­ven­stvu u atle­ti­ci, ko­je se odr­ža­va u Esto­ni­ji od 21. do 24. ju­la, na­šu ze­mlju pred­sta­vlja­će Atlet­ski klub Srem iz Srem­ske Mi­tro­vi­ce. Nor­mu za uče­šće

Dva zla­ta za Ivu Vin­ko­vić

<strong> Sremska Mitrovica</strong> - Dve zlat­ne i jed­na bron­za­na me­da­lja ko­je je na ne­dav­no odr­ža­nom Svet­skom pr­ven­stvu u Ita­li­ji osvo­ji­la  čla­ni­ca Ka­ra­te klu­ba „Sir­mi­jum“ iz Srem­ske Mi­tro­vi­ce , pro­sla­vlje­ne su pro­te­klog

Se­ća­nje na fud­bal­skog su­di­ju, de­le­ga­ta i in­struk­to­ra

<strong> Stara Pazova</strong> - U Sta­roj Pa­zo­vi 9. ju­na odr­žan je de­se­ti Me­mo­ri­jal “Sto­jan Jo­vić Sto­le” u znak se­ća­nja na ne­ka­da­šnjeg sa­ve­znog, fud­bal­skog su­di­ju, de­le­ga­ta i in­struk­to­ra su­đe­nja. Po­vo­dom ovog Me­mo­ri­ja­la,

Novac za pripreme atletičara

-  Generalni sekretar Atletskog saveza Srbije Slobodan Branković i gradonačelnik Sremske Mitrovice Branislav Nedimović potpisali su ugovor o zajedničkom finansiranju priprema i učešća na takmičenjima sremskomitrovačkih atletičara, kandidata za

Do­dat­ne kva­li­fi­ka­ci­je za Evrop­sko pr­ven­stvo u Polj­skoj

<strong> Ruma</strong> - Pre­ma ra­ni­je pot­pi­sa­nom spo­ra­zu­mu iz­me­đu rum­ske op­šti­ne i Ko­šar­ka­škog sa­ve­za Sr­bi­je, žen­ska ko­šar­ka­ška re­pre­zen­ta­ci­ja pri­pre­ma se za sva ve­ća tak­mi­če­nja upra­vo u Ru­mi. Ta­ko je bi­lo i uoči

Pri­jem za šam­pi­o­na Ko­va­či­ća

<strong> Sremska Mitrovica - </strong>U Grad­skoj ku­ći u Srem­skoj Mi­tro­vi­ci, 2. ju­na, za­me­nik pred­sed­ni­ka Grad­ske skup­šti­ne , čla­na mi­tro­vač­kog Ku­gla­škog klu­ba Srem. Ko­va­čić je na ne­dav­no odr­ža­nom Svet­skom pr­ven­stvu u Sa­ra­je­vu,

Iva Vin­ko­vić osvo­ji­la svet

<strong> Iva Vin­ko­vić</strong> na svet­skom pr­ven­stvu u ka­ra­teu, ko­je je odr­ža­no od 25-29. ma­ja 2011.go­di­ne u Ita­li­ji, osvo­ji­la je dve zlat­ne me­da­lje u bor­ba­ma u ka­te­go­ri­ji do 55 ki­lo­gra­ma i u