Atle­ti­ča­ri­ma mi­li­on di­na­ra

Grad Srem­ska Mi­tro­vi­ca će sa mi­li­on di­na­ra su­fi­nan­si­ra­ti pri­pre­me i uče­šće na me­đu­na­rod­nim tak­mi­če­nji­ma za šest atle­ti­ča­ra atlet­skih klu­bo­va Srem i Sir­mi­jum. Ugo­vor o to­me pot­pi­sa­li su pro­te­kle sed­mi­ce u

Sre­mu drugo mesto

Po­sle uspe­šno org­ni­zo­va­nog tur­ni­ra za 1997. go­di­šte, ŽOK Srem je u sa­rad­nji sa GOSSM uspe­šno or­ga­ni­zo­vao i po­ziv­ni tur­nir za 1998. go­di­šte. U Srem­sku Mi­tro­vi­cu su na ovaj tur­nir do­pu­to­va­le

Sportsko leto

<strong> Sremska Mitrovica</strong> - Gradska uprava za obrazovanje, kulturu i sport pod pokroviteljstvom Grada Sremska Mitrovica  tokom  raspusta  organizuje sportsku manifestaciju "Leto na Savi", koja počnje  4. jula, na terenima gradske

Sportska sala u gimnaziji

- U dvorištu Mitrovačke Gimnazije u toku je izgradnja sportske sale, još jednog objekta koji se gradi sredstvima gradskog samodoprinosa. Istina, samodoprinos je istekao početkom aprila ove godine, ali

Na mre­ži sto­ti­nu od­boj­ka­ša

Pro­te­klih ne­de­lju da­na na grad­skoj pla­ži u Srem­skoj Mi­tro­vi­ci odr­žan je tur­nir u od­boj­ci na pe­sku u or­ga­ni­za­ci­ji Od­boj­ka­škog klu­ba „Pr­vi tem­po“ za spor­ti­ste uz­ra­sta od se­dam do če­tr­na­est go­di­na.

Dra­ga­na ponovo naj­bo­lja

Re­pre­zen­ta­ci­ja Sr­bi­je osvo­ji­la je tre­će me­sto u kon­ku­ren­ci­ji osam eki­pa na Pr­ven­stvu Evro­pe (dru­ga li­ga), ko­je je pro­te­klog vi­ken­da odr­ža­no u No­vom Sa­du, ali ni­je us­pe­la da se pla­si­ra u

Ma­ri­ja i Ni­ko­la pu­tu­ju u Esto­ni­ju

- Na ovo­go­di­šnjem Evrop­skom pr­ven­stvu u atle­ti­ci, ko­je se odr­ža­va u Esto­ni­ji od 21. do 24. ju­la, na­šu ze­mlju pred­sta­vlja­će Atlet­ski klub Srem iz Srem­ske Mi­tro­vi­ce. Nor­mu za uče­šće

Dva zla­ta za Ivu Vin­ko­vić

<strong> Sremska Mitrovica</strong> - Dve zlat­ne i jed­na bron­za­na me­da­lja ko­je je na ne­dav­no odr­ža­nom Svet­skom pr­ven­stvu u Ita­li­ji osvo­ji­la  čla­ni­ca Ka­ra­te klu­ba „Sir­mi­jum“ iz Srem­ske Mi­tro­vi­ce , pro­sla­vlje­ne su pro­te­klog