Sojina slama greje kuću

<p style="text-align: justify;">"Za­hva­lju­ju­ći spe­ci­jal­noj pe­ći ko­ju sam pot­pu­no sam sa­zi­dao za­gre­vam pro­stor od 150 kva­dra­ta, bez pum­pe, vo­de u si­ste­mu i ra­di­ja­to­ra. Ta­ko­đe, ne­mam ni pod­la­ga­nja va­tre, či­šće­nja, ni pe­pe­la,