Mojih sto godina – od Ohaja do Rume

<p style="text-align: justify;"></p> <p style="text-align: justify;"></p> <p style="text-align: justify;">&nbsp;</p> <p style="text-align: justify;">Mo­sto­vi Da li se iz­me­đu te dve oba­le od­vi­ja­lo ''Sto go­di­na sa­mo­će'', kao kod Mar­ke­sa, ili sto go­di­na lu­ta­nja, ra­do­va­nja, se­o­ba, če­ka­nja

Živeti sa zemljotresima

<strong> Sremska Mitrovica</strong> - Mitrovčanka Silvana Petković već godinama živi i radi u japanskoj prestonici Tokiju.Ispričala nam je kako su se Japanci ponašali  tokom nedavnih dana, koji su im doneli seriju

Mitrovčani i Velšani kao familija

<p style="text-align: justify;">&nbsp;</p> <p style="text-align: justify;"> - Ove go­di­ne Sa­vez iz­vi­đa­ča Sr­bi­je pro­sla­vlja sto­go­di­šnji­cu po­sto­ja­nja. Pr­va iz­vi­đač­ka je­di­ni­ca u Sr­bi­ji for­mi­ra­na je 1911. go­di­ne, sa­mo če­ti­ri go­di­ne po­sle osni­va­nja Svet­ske ska­ut­ske

Proizvodi pekinške patke i engleske guske

<p style="text-align: justify;"></p> <strong> </strong> <p style="text-align: justify;"> ko­ji se pre ne­ko­li­ko go­di­na na­sta­nio u Sta­roj Pa­zo­vi ima neo­bi­čan ho­bi.Pro­iz­vo­di ra­snu pe­rad, pe­kin­ške pat­ke, en­gle­ske gu­ske, som­bor­sku ka­por­ku, tak­mi­či se i osva­ja pri­zna­nja.

Jabuke, kruške i – ljudska pažnja

<p style="text-align: justify"><strong> Banoštor</strong> - Jedna stara izreka kaze da ako ne volite životinje, teško ćete zavoleti i ljude. Potvrdu vekovima sticane narodne mudrosti i nataloženog istorijskog iskustva upravo nalazimo u

Sojina slama greje kuću

<p style="text-align: justify;">"Za­hva­lju­ju­ći spe­ci­jal­noj pe­ći ko­ju sam pot­pu­no sam sa­zi­dao za­gre­vam pro­stor od 150 kva­dra­ta, bez pum­pe, vo­de u si­ste­mu i ra­di­ja­to­ra. Ta­ko­đe, ne­mam ni pod­la­ga­nja va­tre, či­šće­nja, ni pe­pe­la,