Kolevka vina

U podrumu Zavoda za zaštitu spomenika kulture, u Sremskoj Mitrovici, 19. avgusta je otvorena  kolevka vina, a prva položena boca u njoj potiče iz manastira Petkovica. Ova vinoteka  je otvorena

Pet si­no­va za de­set go­di­na bra­ka

Na ža­lost, ve­o­ma ret­ke su po­ro­di­ce u Voj­vo­di­ni ko­je ima­ju tro­je ili če­tvo­ro de­ce, a još re­đe one sa pe­to­ro. I ako se do­go­di to je naj­če­šće u onim slu­ča­je­vi­ma

Ko će na vru­ći­ni ku­va­ti su­pu i je­sti ku­len

Sva­ka pi­ja­ca je na ne­ki na­čin svo­je­vr­sna sli­ka gra­da. Ova šid­ska, u stro­gom cen­tru je ma­la, ali „uteg­nu­ta“, do­te­ra­na i baš kao i sve dru­ge  po­de­lje­na je na dva de­la:

Afir­mi­šu dru­gar­stvo i ru­ga­ju se la­ži­ma

Pre­mi­jer­nim iz­vo­đe­njem ''Ogle­dal­ce­ta'' Gri­go­ra Vi­te­za na za­tva­ra­nju ovo­go­di­šnjeg ''Sce­na fe­sta'' Glu­mač­ka dru­ži­na ''Po­zo­ri­štan­ce'' je na naj­bo­lji na­čin obe­le­ži­la de­se­to­go­di­šnji­cu po­sto­ja­nja i ra­da. U tom pe­ri­o­du ura­di­li su še­sna­est pred­sta­va  na­me­nje­nih

Crkva pod reflektorima

<strong> Stara Bingula</strong> - Kod novosagrađene crkve svetog Petra i Pavla u ovom fruškogorskom selu postavljeno je osvetljenje  koje sakralnom objektu daje još lepši izgled  i povećava bezbednost. Radove je inicirala

Kameni cvet

<strong> </strong> - Nakon peticije i inicijative  fontana Kameni cvet u Sremskoj Mitrovici ponovo radi. Ova fontana, jedan od simbila grada, proradila  je posle dugog niza godina, jer su vodoinstalateri ipak

Sa­mo mo­re sve je zna­lo

Za 25 evra za auto i če­ti­ri oso­be na­kon dva­de­se­tak mi­nu­ta ugod­ne plo­vid­be od oto­ka Kr­ka „Ja­dro­li­ni­ji­nim“ tra­jek­tom na­đe­te se na Cre­su, ko­ji je naj­ve­će ja­dran­sko ostr­vo, po­zna­to i kao

Le­ki­na vi­la pam­ti i lju­bav­nu tra­ge­di­ju

Zo­vu je Ti­to­va i Le­ki­na vi­la. Na­la­zi se na Rav­ni­ma na Fru­škoj go­ri, od be­o­čin­skog  se­la Svi­loš uda­lje­na je sa­mo šest ki­lo­me­ta­ra. Zo­vu je Ti­to­va, ma­da je Ti­to u njoj