Pret­pla­ćen na na­gra­de

Šun­ka i ku­len, pro­iz­ve­de­ni u Spe­ci­jal­nom re­zer­va­tu pri­ro­de „Za­sa­vi­ca“ do­bi­li su zlat­na pri­zna­nja i pr­va me­sta na svim naj­zna­čaj­ni­jim saj­mo­vi­ma i fe­sti­va­li­ma hra­ne ko­ji su u po­sled­nje vre­me odr­ža­ni u

Bas se s pri­mom svu noć raz­go­va­ra

<strong> Ruma</strong> - Prim, baš kao naj­ma­nje de­te u po­ro­di­ci, ni­kad ne mi­ru­je, ve­či­to svo­jim sit­nim, go­to­vo pi­ska­vim gla­som, čas br­že, čas spo­ri­je, žu­bo­ri ne­kom vi­ju­ga­vom me­lo­di­jom. Ba­spri­mo­vi su tu da

Ka­ko je ska­mi­ju za­me­ni­la su­do­pe­ra?

<strong> Bu­đa­nov­ci, 27. maj</strong> -  Na­po­lju je oko 30 ste­pe­ni, u kom­bi­ju i vi­še. U se­lo do­la­zi­mo bez za­da­te te­me, da vi­di­mo šta se ra­di, ima li šta no­vo, ona­ko -

Ki­ne­zi iz na­ših so­ka­ka

Pro­dav­ni­ce sa ro­bom iz Ki­ne po­sta­le su u po­sled­njoj de­ce­ni­ji sva­ko­dnev­na po­ja­va ta­ko­re­ći u svim ve­ćim gra­do­vi­ma, ma­da ih ima sve vi­še i po se­li­ma. Ni­ču kao pe­čur­ke po­sle ki­še,

Uče­ni­ci i na­stav­ni­ci za­me­ni­li ulo­ge

U ško­li ti­ši­na, mu­va se ne ču­je. Otvo­re­na vra­ta od kan­ce­la­ri­je se­kre­ta­ra, ume­sto Di­rek­tor­ka je upi­ta – ot­kud ti u ovo vre­me na hod­ni­ku? Ona od­va­žno re­če, ja sam da­nas

Kroz če­ti­ri dr­ža­ve za pet da­na

Ovo  je pr­vi put da pu­tu­jem u ne­ku od ze­ma­lja Evrop­ske uni­je i dra­go mi je da sam imao ta­kvu pri­li­ku. Naj­vi­še mi se svi­deo Du­na­uj­va­roš, grad po­bra­tim Srem­ske Mi­tro­vi­ce,  

Život na atletskoj stazi

<p style="text-align: justify;"></p> <strong> </strong> <p style="text-align: justify;">, pr­vo­bit­no atle­ti­čar, re­pre­zen­ta­ti­vac, pa on­da du­go­go­di­šnji atlet­ski tre­ner ko­mot­no mo­že da ka­že da je ži­vot atlet­ska sta­za. Za­pra­vo stal­na tr­ka za „pro­la­znim vre­me­nom“. A on

Više gladan nego sit

<p style="text-align: justify;">Ka­da pu­tem „pre­ko se­la“ kre­ne­te od Mi­tro­vi­ce ka Ši­du, na pru­žnom pre­la­zu u Ku­ku­jev­ci­ma, ne mo­že­te a da ne pri­me­ti­te čo­ve­ka ko­ji sto­ji po­red pru­ge i pro­si. Reč